Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneeskundig advies in te winnen, aangezien er gewoonlijk ziekelijke oorzaken bestaan.

Dezelfde vrees als voor het water bestaat tevens voor het verwisselen van het lijfgoed. Het spreekt van zelf, dat de verwisseling van het hemd regelmatig plaats heeft, aangezien er hoegenaamd geen nadeel kan ontstaan. Elke vrees van dien aard is ongegrond.

Even noodzakelijk als de wasschingen is het dragen van een verband. Helaas heeft elk verband het nadeel, dat zijne randen bij het indrogen hard en stijf worden en de binnenzijde der bovendijen ondragelijk wrijven. Hiertegen helpt alleen eene herhaalde verwisseling van het verband over dag. De te koop zijnde verbanden zijn weinig praktisch, omdat zij worstvormige maaksels zijn, die in de hoogste mate ongeriefelijk zijn. Veel aanbevelenswaardiger zijn de eigengemaakte verbanden uit eene meermalen op elkander gelegde zachte stof, alsmede zeer losgebreide en gehaakte verbanden, die gewasschen en uitgekookt kunnen worden.

De stoornissen der menstruatie. Het normale type der menstruatie vertoont dikwijls afwijkingen, die hetzij in een te weinig of een te veel, alsmede in pijnen bestaan.

Daargelaten de gevallen, waarin tengevolge van aangeboren ontwikkelingsgebreken der inwendige geslachtsorganen, vooral der baarmoeder, over 't algemeen zich geene maandstonden voordoen, blijft zij dikwijls langeren tijd uit. De oorzaken daarvan zijn of natuurlijke of ziekelijke gesteldheden. Zoo blijft de menstruatie uit bij de zwangerschap, de meest bekende natuurlijke oorzaak, alsmede ook gedurende den tijd, waarin aan het kind de borst wordt gegeven, hier echter met veelvuldige uitzonderingen. Van ziekelijke oorzaken zijn het overwegend stoornissen in de voeding en zoodanige algemeene ziekten, waardoor het organisme erg verzwakt wordt, zooals tuberculose en zware infectieziekte^. Van de stoornissen in de voeding komt aan de bleekzucht de grootste beteekenis toe. Ontelbare malen neemt men het uitblijven der menstruatie bij bleekzuchtigen waar, vooral bij heel jonge meisjes, bij die zich na het begin der ontwikkeling de maandstonden eenige malen voordoen ten einde daarna voor langen tijd geheel en al op te houden. In deze laatstgenoemde gevallen ontbreekt gewoonlijk de oorzaak der bloeding, namelijk de eirijpheid, die tengevolge van de stoornis der voeding achterwege blijft.

Ook gemoedsaandoeningen kunnen tot het uitblijven der maandstonden leiden. Zoo komt het somwijlen na een hevigen schrik tot een „afbreken" en een langer uitblijven der menstruatie. Hiertoe behoort tevens het merkwaardige feit, dat, waanneer vrouwen of meisjes aan-

Sluiten