Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervallen en bleek uit, de lippen zijn blauw en samengetrokken, — het geheele beeld is dat van eene ernstige zieke. In vele gevallen duurt de koliek slechts eenige uren, ten einde dan met eene laatste hevige braking op te houden, — even dikwijls strekt zij zich echter ook over een geheelen dag en nog langer uit.

De oorzaken dezer baarmoederkolieken zijn niet van een en dezelfde natuur. Slechts eene eigenschap hebben zij gemeen, namelijk de verhindering in het wegvloeien van het bloed. Het zijn nu eens knikkingen, dan weder ontstekingen of gezwellen der baarmoeder, waardoor het wegvloeien van het bloed bemoeilijkt wordt. Om deze reden vertoonen zich de kolieken bizonder sterk voor het begin der bloeding, om op te houden, wanneer deze eindelijk plaats heeft. Zij komen geheel overeen met de barensweeën, — in beide gevallen ontstaan zij door de samentrekkingen dei" baarmoeder, die zich van haar inhoud wil ontdoen.

De behandeling hangt af van de grondoorzaak en heeft tot eerste voorwaarde een geneeskundig onderzoek. Bij deze gelegenheid moge op twee punten opmerkzaam worden gemaakt, die nog steeds niet voldoende behartigd worden. Men vervoege zich met zoodanige ongemakken niet bij vroedvrouwen, aangezien deze wel de noodige technische verloskundige kundigheden bezitten, maar van de eigenlijke geneeskundige aangelegenheden geen begrip hebben. Haar werkzaamheid op dit gebied is niets anders dan kwakzalverij en volstrekt onbevoegd.

Het tweede punt betreft de gewoonte van vele artsen, om jonge meisjes volgens dezelfde methode te onderzoeken als vrouwen. Het onderscheidingsteeken der maagdelijkheid is het ongedeerde maagdevlies of hymen (z. anatomie) aan den ingang der scheede. Het spreekt van zelf, dat men eene kwetsing van dit gedeelte voorzichtig vermijden moet, zoowel met het oog op de daarmede gepaard gaande pijnen, als wegens de mogelijkheid, dat later eens de verdenking van buitenechtelijken geslachtsomgang daaruit kan voortkomen. Daarom is bij jonge meisjes een onderzoek van uit de scheede na te laten en deze te vervangen door een van uit den endeldarm, aangezien dit hetzelfde resultaat heeft. Slechts in heel bizondere gevallen is eene uitzondering gerechtvaardigd. Overigens is het onderzoek van jonge meisjes door mannelijke artsen eene netelige situatie.

Al naar gelang van de uitkomst van het geneeskundig onderzoek regelt zich de behandeling, die of in plaatselijke maatregelen of in algemeene verordeningen bestaat. Bizonder gewichtig is de bestrijding der hevige pijnen. Hier is het aanbevelenswaardig, toebereidselen te maken ter verlichting voor het doortreden van het bloed. Hiervoor die-

Sluiten