Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benadeeling van het welzijn. Niet alleen de plaatselijke ongemakken - het aanhoudende gevoel van vochtigheid, het jeuken en branden in de scheede en de uitwendige schaamdeelen -— doen het lichaam achteruit gaan, maar nog meer de uitwerking op het zenuwstelsel. De meeste vrouwen worden erg zenuwachtig, zien bleek en aangedaan uit en verliezen den eetlust en de stemming. Daarbij komt nog de vrees voor eene gevaarlijke kwaal, die het uitgangspunt der vloeiing zou kunnen zijn.

De behandeling richt zich naar de oorzaken, tot de vaststelling waarvan een geneeskundig onderzoek moet voorafgaan. Vooral bij bleekzuchtige meisjes moet de vloeiing bestreden worden, hetgeen toch bij het bestaan van vrouwelijke artsen geen bezwaar meer kan •opleveren, aangezien, zooals de ondervinding leert, jonge meisjes zich in een begrijpelijk schaamtegevoel niet door een mannelijken arts laten onderzoeken. Waar ziekten van organen bestaan, wordt eene plaatselijke behandeling toegepast; buitendien echter komt eene groote beteekenis aan de systematische scheedespoelingen toe. Zij werken niet alleen beperkend op de verhoogde afscheiding, maar tevens belemmerend op de ontsteking en brengen eene betere bloedcirculatie voort.

De'uitvoering der scheedespoelingen geschiedt zelden op eene doelmatige wijze. Gewoonlijk hebben zij in eene zittende houding plaats, hetgeen wel voldoende is voor een eenvoudigen hygiënischen maatregel, maar niet bij catarrhale toestanden. Hierbij moeten de spoelingen in liggende houding geschieden, opdat ook de achterste deelen der scheede door de spoeling bereikt worden. Deze mag noch te heet, noch te koud zijn en moet, ten einde krachtiger te werken, eene bijmenging verkrijgen -— medicament of drogerij —, waardoor het zieke slijmvlies gunstig beïnvloed wordt. Het getal van deze bijmengingen is zeer groot. Aangezien haar werking afhangt van de hoeiveelheid, moeten zij alleen op grond van geneeskundige verordening gebruikt worden. In te geringe dosis helpen zij niet en in te groote zijn zij schadelijk.

Vooral echter moet voor aanwending van scherpe substantiën op eigen hand of door kwakzalvers, gewaarschuwd worden. Op dit gebied wordt veel gezondigd. De reclame van kwakzalvers belooft spoedige genezing van iedere vloeiing en doet haar belofte gestand op de wijze, dat de vloeiing verdwijnt, maar met haar tevens de bovenlaag van het scheedeslijmvlies. Aan de schrijfster is eene heele reeks gevallen bekend, waarin de toegepaste zuren de scheede zoodanig aangetast hadden, dat eene wekenlange behandeling noodzakelijk werd, ten einde de door onkundige handen toegebrachte schade weder in orde te brengen.

De langdurigste ziekte is, zooals reeds vermeld werd, de gonor-

Sluiten