Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•rhoïsche scheedecatarrhe. Voor haar komt alleen eene plaatselijke rechtstreeksche geneeskundige behandeling in aanmerking.

De nieuwvormingen der scheede. Gezwellen der scheede doen zich niet dikwijls voor. Zij worden in een goedaardigen vorm gevonden, hetzij als slijmvliespoliepen, die zeer langzaam groeien en eerst dan merkbaar worden, wanneer zij tot aan den ingang der scheede vooruitdringen en dezen verleggen, of als cysten. Men verstaat daaronder holle ruimten met vloeistof gevuld, die zich in het slijmvlies ontwikkelen en blaarachtig voorwelven. Zij zijn nu eens in rijen naast elkander, dan weer zitten zij als eene kleine druif bijeen. Ook zij worden eerst opgemerkt, wanneer zij tot in den ingang der scheede geraken. Indien eene behandeling noodzakelijk wordt, hetgeen volstrekt niet steeds het geval is, bestaat deze bij de poliepen in hare verwijdering, bij de cysten in de punctie, d. i. aansteken der holle ruimten •en opzuiging van de daarin aanwezige vloeistof. Zooals van zelf spreekt, mogen deze handelingen alleen door een geoefend geneeskundige uitgevoerd worden.

De boosaardige nieuwvormingen, de kanker en het sarcoom komen in de scheede zelden voor. Daarvoor komt uitsluitend eene operatieve behandeling in aanmerking.

Het vaginisme of scheedekramp. Het beeld van deze volstrekt niet zeldzame ziekte doet zich het meest bij jonggehuwde vrouwen voor, aangezien het zich gewoonlijk na de eerste poging tot den geslachtsomgang vertoont. Het wezen van het vaginisme bestaat in eene overgevoeligheid van hoogen graad en prikkelbaarheid van den ingang der scheede, die zich daarin uit, dat elke aanraking van deze deelen hevige pijnen veroorzaakt en krampachtige samentrekkingen niet alleen van den ingang der scheede, doch in gevallen van hoogen graad tevens van het geheele spierstelsel van het bekken bewerken kan.

De oorzaken van het ontstaan zijn verschillend. Nu eens is er een afwijkende bouw van de vrouwelijke schaamdeelen, — bizonder dikwijls eene te ver naar voren gelegen opening dpr scheede, die voor het mannelijke lid moeilijk bereikbaar is, — dan eene te nauwe scheede, waarvoor het lid te zwaar is. Daarbij komt nog gewoonlijk een groote angst der jonge vrouw voor den eersten geslachtsomgang. In sommige gevallen speelt ook de sexueele onervarenheid van den man eene rol. Het totaaleffect bestaat in ieder geval daarin, dat zich door de vergeefsche pogingen om het lid in de scheede te brengen, ten slotte een prikkeltoestand van hoogen graad ontwikkelt, die de beklagenswaardige vrouw tot den arts voert. In den regel heeft de overgevoeligheid dan reeds eene zoodanige hoogte bereikt, dat een onderzoek zelfs met

Sluiten