Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gering en worden gewoonlijk beschouwd als iets van voorbijgaanden aard. Geleidelijk echter, vooral na het kraambed, worden de vrouwen gewaar, dat de vroegere staat van gezondheid zich niet meer wil voordoen. Zij lijden aan kruispijnen, eene doffe drukking in het onderlijf, vloeiing uit de scheede en een kwellend algemeen onbehagen. Niet zelden komen daarbij tevens bloedingen. Deze op zich zelf reeds onaangename toestand verergert bovendien nu en dan plotseling in hoogen graad. De onderlijfs- en kruispijnen vermeerderen dermate, dat de zieken niet kunnen opstaan en zich ellendig en als geradbraakt gevoelen. Deze verergeringen kunnen dagenlang aanhouden, ten einde daarna allengs te verminderen. In den tusschentijd bestaat een redelijk welzijn, maar toch met het bijgevoel, dat iets niet in orde is, want de kruispijnen en doffe drukking in het onderlijf vertoonen zich telkens weder. Het ergst zijn de ongemakken bij aanhoudende verstopping.

De algemeene toestand lijdt er natuurlijk eveneens onder. Er doen zich nerveuze stoornissen van den verschillendsten aard voor, die de zieken erg verzwakken, aangezien de geheele voeding mede daarin betrokken wordt. De maandstonden daarentegen blijven gewoonlijk onbelemmerd, alleen pleegt de bloedvloeiing sterker dan gewoonlijk te zijn.

Het inwendige onderzoek toont een heel karakteristieken toestand. De baarmoeder is zeer vergroot en verdikt, bij de aanraking erg gevoelig en vertoont in den scheedespiegel haast zonder uitzondering het beeld der baarmoedercatarrhe, die nooit ontbreekt (vergel. deze).

De behandeling der chronische metritis is zoowel voor de zieke als voor den dokter eene taak, waartoe een groot geduld behoort. De ziekte is ongemeen langdurig, vooral wanneer zij eerst laat tot behandeling komt, en dit is, helaas, de regel bij het grootste getal gevallen. De grondtrekken der behandeling bestaan in plaatselijke onttrekking van bloed, scheedespoelingen en zitbaden, regeling der leefwijze en zooveel mogelijk vermijding van lichamelijke inspanning. Zooals bij alle vrouwenziekten, moet de geslachtsomgang geheel achterwege blijven. Uitstekende diensten doen badkuren, intusschen alleen bij oudere gevallen en in zekeren zin als nakuur na de eigenlijke behandeling. Ook de inwendige massage is een uitstekend hulpmiddel.

Behalve aan de behandeling komt aan de voorkoming eene groote beteekenis toe. Bij elk kraambed moet de vereischte rust in acht genomen worden, ten einde eene jarenlange kwaal te voorkomen. Hetzelfde geldt voor miskramen.

Een bizonder gewichtig punt is de tot een algemeen gevaar uitgewassen behandeling van vrouwenziekten door mannelijke en vrouwelijke kwakzalvers, d. i. door personen zonder wetenschappelijke genees-

Sluiten