Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van poliepen heeft in vele gevallen in 't geheel geen verschijnselen. Eerst wanneer zij zoo lang zijn geworden, dat zij in. den ingang der

scheede geraken, zijn zij voor het gevoel merkbaar. Vaak echter geven zij aanleiding tot bloedingen, die niet zelden eene dreigende sterkte bereiken en door deze alsmede door haar veelvuldige herhaling gevaarlijk kunnen worden.

Eene behandeling is alleen in laatstgenoemd geval noodzakelijk en bestaat in de verwijdering der poliepen.

De veranderingen van ligging der baarmoeder.

De baarmoeder is het eenige orgaan van het lichaam, waarvan

> 1 1 irrmnrf mof o 1 1 aan /A r\ n mlmli <1r/^

stoornissen, doch regelmatig en onder „ ... ,

ö Poliepachtige woekering der voorste

normale omstandigheden verandert. moedermondlip.

De ommestaande afbeeldingen too- «baarmoeder, b blaas, c woekering, • ru , i--i , • , j , de geheele lengte der scheede beslaande,

nen de afhankelijkheid der baarmoeder van den toestand van vulling der naburige organen, vooral der blaas (vergel. ook anatomie). De peervormige baarmoeder hangt in zekeren zin aan de breede moederbanden en wel zoodanig, dat haar bovenste en breede deel of lichaam voorover, het onderste en smalle deel, de hals, naar den endeldarm gericht is. Deze ligging bestaat echter alleen dan, wanneer blaas en endeldarm ledig zijn. Vult zich de eerstgenoemde, dan dringt zij de baarmoeder naar achteren en omhoog, zoodat het anders horizontaal liggende orgaan geheel opgericht wordt. De werking van den gevulden endeldarm is van mindere beteekenis, intusschen kan ook door hem, vooral bij ledige blaas, de baarmoeder naar voren worden gedrongen.

Van deze natuurlijke veranderingen van ligging verschillen de ziekelijke in zooverre, dat de organen niet meer verschuiven, doch onbeweeglijk zijn en de baarmoeder voortdurend in eene abnormale ligging vast houden. Deze ontstaat, hetzij door ontstekingachtige gesteldheden en vergroeiingen, of daardoor, dat de gestalte der baarmoeder eene abnormale is geworden.

De grootste praktische beteekenis komt aan de knikkingen der

Sluiten