Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een aantal atzonderiijke myoomknobbels doordrongen zijn, ol er ontwikkelt zich in haar een enkel groot myoom, waarvan de omvang buitengewoon kan worden. De plaats van ontwikkeling is geheel onbepaald, aangezien het gezwel zijn uitgangspunt in alle deelen der baarmoeder nemen kan, nu eens aan den voorsten, dan aan den achtersten wand of aan den hals der baarmoeder. In het laatste geval kan

het myoom zoo ver naar beneden groeien, dat het de scheede geheel uit elkander dringt en de blaas en den endeldarm samenperst (z. afb.). In nog andere gevallen ontwikkelt zich het myoom met een steelvormig aanzetsel, waaraan het verder groeit en vaak heel zonderlinge vormen verkrijgt, doordien het naar alle kanten vertakkingen zendt.

De wasdom der myomen is, zooals bij alle goedaardige nieuwvormingen, langzaam en vereischt eene reeks jaren voordat het gezwel eene aanzienlijke grootte bereikt. Omtrent de oorzaak is niets met zekerheid bekend, men neemt evenwel aan, dat overblijfselen van embryonalen aanleg, die door bizondere prikkelingen getroffen worden, plotseling nieuwe groeikracht verkrijgen en zich tot gezwellen ontwikkelen. De veronderstelde prikkel behoeft volstrekt niet van geslachtelijke natuur te zijn, want myomen worden reeds bij jonge meisjes van ontwijfelbare maagdelijkheid gevonden. Het is niet on-

i ig. « .

Myoom in den voorsten wand de

baarmoeder. m myoom. gh baarmoederholte

Fig. 568.

Groot myoom, dat uitgaat van den achtersten wand der baarmoeder en het kleine bekken geheel vult. g baarmoeder, m myoom.

Sluiten