Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeden, aangezien met de krimping der baarmoeder tevens eene verkleining van het gezwel plaats heeft. Wel is waar mogen er geene al te dreigende stoornissen zijn, aangezien de aanwezigheid van een myoom het begin der overgangsjaren gewoonlijk meerdere jaren vertraagt.

De operatie bestaat bij begrensde en niet te talrijke myoomknobbels in het losmaken uit de baarmoeder en het dicht naaien van de daardoor ontstane holle ruimten, waarbij het orgaan zelf behouden blijft. Waar de aparte verwijdering echter niet mogelijk is, moet de geheele verwijdering der baarmoeder plaats hebben. Ook al is elke operatie eene zeer ernstige zaak, is de techniek der operatie toch zoo uitstekend ontwikkeld, dat in de hand van een nauwgezetten en geoefenden chirurg het gevaar buitengewoon verminderd wordt. Nochtans moet echter worden geeischt, dat de operatie alleen bij absolute noodzakelijkheid tot uitvoering kome. Daarvoor pleit tevens de omstandigheid, dat na volledige verwijdering der baarmoeder zich nog langen tijd sterke nerveuze verschijnselen voordoen.

Van praktische beteekenis is de kwestie, hoe zich bij de aanwezigheid van myomen de functiën der voortplanting plaats hebben. Bij kleine myomen hebben zoowel de zwangerschap als de verlossing bijna steeds een normaal verloop. Bij grootere gezwellen echter, vooral bij dezulken, die in de baarmoederholte vooruitsteken en deze uit den vorm buigen of afsluiten, is de bevruchting gewoonlijk uitgesloten. Evenwel doen zich ook gevallen voor, waarin desniettegenstaande eene bevruchting plaats heeft, de verlossing gaat dan echter met groote moeilijkheden gepaard. Over het algemeen bestaat bij grootere myomen kinderloosheid.

Ten slotte moge nog op een dreigend gevaar worden gewezen, dat in de laatste jaren een grooten . omvang heeft verkregen. Dit is de behandeling van myomen met inwendige massage door vrouwelijke kwakzalvers. Op dit gebied heeft schrijfstet ondervindingen opgedaan, die eene waarschuwing noodzakelijk maken. Inwendige massage bij myomen — die kwakzalvers in 't geheel niet in staat zijn te herkennen — is de meest onheilvolle behandeling, aangezien zij in den regel hevige bloedingen veroorzaakt. Schrijfster heeft eene reeks gevallen waargenomen en behandeld, die op deze manier mishandeld waren en waarbij, ondanks de steeds heviger wordende bloeding, de massage onvermoeid werd voortgezet, totdat zich eindelijk een zoodanig verval vertoonde, dat geneeskundige hulp onmisbaar werd.

De baarmoederkanker. Deze gevreesde kwaal behoort tot de veelvuldigste vrouwenziekten en wordt in de laatste tientallen jaren in steeds grooter aantal waargenomen. Terwijl zij voorheen bijna uit-

Sluiten