Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elke operatie met een zeker gevaar gepaard gaat, zelfs wanneer de operateur — hetgeen volstrekt niet altijd het geval behoeft te zijn — eenc technische volmaaktheid bezit en absoluut aseptisch (met uitsluiting van bacteriën) werkt. Er blijven nog altijd bronnen van gevaar over, waaruit de gevolgtrekking is te maken, dat operaties uitsluitend in werkelijk noodzakelijke gevallen mogen worden uitgevoerd.

Aan den overdreven lust tot operatie op gynaecologisch gebied hadden twee oorzaken schuld: ten eerste, de spoedige ontwikkeling der operatietechniek en ten tweede een merkwaardig gebrek aan oordeel voor het feit, dat een groot deel van de gynaecologische operaties een bepaalde verminking van het vrouwelijke lichaam beteekent. Het voorheen niet zelden erg lichtvaardig uitgevoerde wegnemen der geslachtsorganen schiep verminkten, aan die, wel is waar, uiterlijk niets te zien was, die echter tengevolge van hunne verminking zwaar hadden te lijden onder nerveuze stoornissen van den meest ernstigen aard.

Gelukkig is deze operatiewoede belangrijk verminderd, evenwel is er ook thans nog menige vrouwenarts, die zich van de vroegere opvattingen nog niet heeft kunnen losmaken. Heel bedenkelijk is vooral de omstandigheid, dat tallooze vrouwen uit het volk aan zulke verminkende ingrepen worden blootgesteld, zonder dat zij weten, wat met haar gebeurt. Er moet onder alle omstandigheiden geëischt worden, dat elke zieke daaromtrent wordt ingelicht, van welken aard de uit te voeren operatie en of zij noodzakelijk is. Het onvoorwaardelijke recht over het eigen lichaam moet juist in zoodanige gevallen zorgvuldig gehandhaafd worden, zoodat voor elk ingrijpen de zieke — voor zooverre zij niet soms buiten kennis is — bewust hare toestemming moet verleenen

Ók

De onderlijfsontstekingen.

Van de bij de afzonderlijke geslachtsorganen besproken ontstekinger onderscheidt zich scherp de groep der eigenlijke onderlijfsontstekingen Deze gaan niet uit van een orgaan, doch van het buikvlies, of van hel bindweefsel, waarmede het bekken op sommige plaatsen is bekleed. A naar gelang van de oorzaken onderscheidt men twee groepen: der niet-infectieuzen en den infectieuzen vorm.

De niet-infectieuze ontsteking ontwikkelt zich in aansluiting aar de verschillende prikkelingen, die het geslachtelijke leven in al zijm uitingen — menstruatie, onanie, bijslaap, geboorte, ziekten der organen — medebrengt en komt overeen met de reeds besproken ontstekingachtig! begeleidende verschijnselen van de afzonderlijke ziekten der organen

Sluiten