Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisjes, zich gezond en argeloos in den echt begeven en reeds bij den eersten geslachtsomgang met het verraderlijke druipervergift besmet worden. Het bestaan van tallooze vrouwen wordt op deze manier vernietigd, want in verreweg de meeste gevallen blijft eene uitputtende ziekte van tientallen jaren achter. Of de infectie plotseling en heftig als acute onderlijfsontsteking, of dat zij sluipend opkomt — zij leidt steeds tot de zware gevolgen, die wij als chronische ontstekingen der geslachtsorganen hebben leeren kennen en die een ongestoord levensgeluk in 't geheel niet meer doen wederkeeren. Zelfs de moedervreugde is aan deze beklagenswaardige vrouwen ontzegd, aangezien de veretterde eierstokken en eileiders voortdurende onvruchtbaarheid veroorzaken.

Ook hier is de voorkoming om de verschillendste redenen bijna onmogelijk. De voornaamste reden is de omstandigheid, dat de druiper bij den man jarenlang geheel verdwenen kan schijnen, zoodat hij meent, zonder bezwaar te mogen huwen. Nochtans heeft de infectie reeds in den huwelijksnacht plaats. Ook al draagt in zulke gevallen de man de schuld van het ongeluk, zoo is hij ten minste in goed geloof aan zijne gezondheid getrouwd. Er is echter ook een groot getal jonge vrouwen, die aan eene werkelijk misdadige lichtvaardigheid ten offer vallen, doordien zij een man huwden, die met eene versche infectie, dus bewust ziek, in den echt tra.d, — eene handelwijze, waartegen alle misdaden uit hartstocht slechts kinderspel zijn.

De eenige maatregel, die ten minste eenigszins beschermt tegen het gevaar eener slepende ziekte van tientallen jaren, is een grondig onderzoek van den man voor het huwelijk, met schriftelijke vaststelling van het resultaat door den onderzoekenden arts. De geheimhouding, waartoe de arts in beroepsaangelegenheden verplicht is, moest op dat punt wettelijk opgeheven worden. Alleen langs dezen weg is de ellende, die met het huwelijk over tallooze vrouwen gebracht wordt te lenigen. Dat deze eisch gerechtigd is, blijkt uit het feit, dat meei dan 80 % der mannen aan druiper lijden en dat het allergrootste dee der vrouwenziekten aan eene druiperinfectie is toe te schrijven. D< syphilis is ondanks haar verschrikkelijkheid lang niet zoo noodlottig

voor de vrouwen als de druiper.

De voorkoming van de kraambedinfectie wordt in het hoofdstul

over verloskunde besproken.

Sluiten