Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ziekten der borstklier.

De ontsteking der borstklier behoort tot de meest voorkomende begeleidende verschijnselen van het zoogen. Zij ontwikkelt zich uit kleine wonden van den tepel, kloven genaamd, zooals zij door het zuigen van het kind licht ontstaan, en is toe te schrijven aan bacteriën, waarvoor de kloven als toegangspoort dienen.

De ontsteking der borstklieren vertoont zich bijna uitsluitend bij zoogende kraamvrouwen, slechts hoogst zelden ontwikkelt zij

zich reeds voor de verlossing. Heelt de ïniectie plaats gehad, dan doen zich spoedig daarop hevige koude rillingen en eene hooge koorts voor. Tegelijk wordt de zieke borst buitengewoon pijnlijk en vertoont nu eens eene knobbelvormige, dan weer eene algemeene harde zwelling. Bij toenemende pijn wordt de zieke plaats rood, de okselklieren zwellen op, en elke beweging van den arm veroorzaakt hevige pijnen.

. Gelukt het, door koele compressen met eene aluinoplossing en opbinden der borst (z. afb.) de ontsteking tot stilstand te

brengen, dan is geen chirurgiscn ingrijpen *ig. 595.

noodie Komt het echter tot eene verette- Zooals de borst opgebonden

° wordt,

ring van het ontstoken deel, dan komt het

absces steeds meer naar de oppervlakte, totdat het onmiddellijk onder de huid zit en doorbreekt. Maar zelfs wanneer de etter uit de van zelf ontstane opening wegvloeit, kunnen er steeds nieuwe knobbels ontstaan en veretteren, zoodat een langdurige pijnlijke tijd moet worden doorgemaakt. Om deze reden moet de ontstoken plaats door eene flinke snede geopend worden, zoodra blijkt, dat zich in de diepte reeds etter gevormd heeft. Men voelt dan bij het onderzoek een eigenaardig slingeren, zooals zulks alleen bij vloeibare massa's gevonden wordt. De verdere behandeling is de bij alle etteringen gebruikelijke, doordien voor voldoende afvloeiing van den abscesetter wordt zorg gedragen.

De tijdige opening van het absces is tevens ten opzichte van den vorm der borst van beteekenis. Bij eene lang bestaande ettering kan het geheele weefsel der borstklier samensmelten, zonder zich na verkregen genezing weder te vernieuwen. Het gevolg is een verschrompelen der borst, die daardoor hare natuurlijke ronding verliest, veel kleiner en vlakker wordt en de geheele buste misvormt.

De dokter in huis

Sluiten