Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuwingen in de borstklier. Vele vrouwen komen bij den arts in verband met een verschijnsel, dat haar gewoonlijk in groote ongerustheid brengt. Zij gevoelen verhardingen in de borst, bij de aanraking waarvan zij pijnen hebben. De eerste gedachte is borstkanker. Het geneeskundig onderzoek geeft echter in zoodanig geval eene onschuldigere opheldering. Het gaat om eene verdikte afscheiding (klier sap) in enkele klierkanalen, waar deze zich hier en daar ophoopt. Bij kleinere hoeveelheden vormt zij spilvormige knobbels, terwijl zij bij sterkere ophooping de klierkanalen vult, zoodat deze als harde strengen voelbaar zijn. Steeds gaat eene pijnlijke gevoeligheid met deze stuwingen gepaard.

Bij vele meisjes en vrouwen doen zich zulke verdikkingen voor de maandstonden voor, om na eenige dagen te verdwijnen. Dikwijls gaan zij echter niet weg, doch blijven bestaan en vergrooten langzaam. Steeds is eene spoedige vaststelling van de natuur dezer gevallen door den dokter aan te bevelen.

De behandeling bestaat in hoofdzaak in de toepassing van vochtige warmte, alsmede in ruime darmlediging.

Neuralgie der borstklier. Niet zelden vertoonen zich pijnen in de borstklier, die eene kwellende hevigheid kunnen bereiken, zonder dat er eene oorzaak aan te wijzen is. Zij doen zich gewoonlijk bij wijze van aanvallen voor, vooral ten tijde der maandstonden. In andere gevallen ontstaan zij onder den invloed van koude, zoodat zij hoofdzakelijk in den winter voorkomen. Haar behandeling bestaat in warme compressen en anti-neuralgische middelen.

De gezwellen der borstklier. Zooals alle organen van klierachtigen bouw, heeft ook de borstklier eene duidelijke neiging tot de vorming

van gezwellen. De nieuwvormingen zijn vaak genoeg van goedaardige natuur, zij hebben echter de noodlottige eigenschap, vroeger of later boosaardig te kunnen ontaarden.

De goedaardige kliergezwellen vormen harde rondachtige knobbels, die in den regel slechts de grootte van een kleinen appel bereiken en zich in de huid vrij beweeglijk heen en weer laten schuiven. Deze beweeglijkheid is het bewijs van hunne goedaardige natuur, aangezien boosaardige nieuwvormingen steeds met de huid en met de onderlaag vergroeien. Onge-

Fig. 596.

Stuk uit een goedaardig gezwel der borstklier.

(Microscopisch beeld, 5 keer vergroot.)

a verwijde klierkanalen in doorsnede.

h klierkanalen in dwarssnede.

Sluiten