Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoel van moederschap in de eerste tijden der zwangerschap slechts zeer zelden naar voren treedt. Dit feit is daarom van bijzondere beteekenis, omdat het in strijd is met het zoo dikwijls geuite intense verlangen naar een kind. Het moedergevoel ontwaakt eerst later, wanneer levendige kindsbewegingen optreden en neemt eerst na de geboorte de gestalte van moedergeluk en moederlijk plichtsgevoel aan.

De zwangerschapsteekens.

De herkenning eener zwangerschap hangt van teekens af, die men in onzekere en zekere indeelt. De onzekere teekens bestaan uit \ eranderingen in het algemeen welbevinden der vrouw, terwijl de onzekere

van het kind uitgaan.

De onzekere teekens. Van deze is het voornaamste het ophouden der periode, dat bij gezonde vrouwen met overigens regelmatige menstruatie het eerst het vermoeden van zwangerschap wekt. Onzeker is het teeken, omdat ook door een andere oorzaak de periode achterwege kan blijven, evenals zij ook anderzijds bij reeds bestaande zwangerschap nog meermalen kan intreden. Eerst wanneer zich tegelijk met het uitblijven der maandbloeding misselijkheid of braken voordoet, kan men met groote waarschijnlijkheid zwangerschap aannemen.

Ook de vergrooting der baarmoeder is op zich zelf een onzeker teeken. Reeds dikwijls zijn gezwellen, vooral myomen (z. d.) der baarmoeder met zwangerschap verwisseld. Er moet derhalve naar andere lichtpunten worden gezocht, om tot betrouwbare gevolgtrekkingen te komen. In zulke twijfelachtige gevallen geeft slechts een met tusschenpoozen herhaald onderzoek uitsluitsel. Een myoom groeit slechts langzaam, kan dus in enkele weken — in den regel wacht men er drie af niet in omvang toenemen. De zwangere baarmoeder echter vergroot zich in dien tijd aanmerkelijk, zoodat men dan zeker zwangerschap kan aannemen.

Onzekere teekens zijn ook misselijkheid en braken. Lang niet zeldzaam zijn de gevallen, waarin vrouwelijke personen, die reden hebben om zwangerschap te vreezen, misselijkheid en neiging tot braken vertoonen en dan vast overtuigd zijn, zwanger te zijn, niettegenstaande de periode niet uitgebleven is. Gewoonlijk blijkt de vrees dan echter ongegrond en er doen zich of maag- en darmstoornissen, of nerveuse verschijnselen voor, veroorzaakt door de vrees voor mogelijke zwangerschap.

Zekere teekens vertoonen zich eerst tegen het midden der zwangerschap. Zij bestaan uit eigen bewegingen van het kind — waarvoor echter alleen medische waarneming, doch niet de verklaring der

Sluiten