Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harttonen van het kind hoorbaar, waaraan de eerste kindsbewegingen

reeds zijn voorafgegaan.

In de zesde maand rijst de baarmoeder tot den bovenrand van den navel, in de zevende ongeveer drie vingers breed boven den navel, in de achtste tusschen navel en borstbeen, dus in het midden der maagholte (z. afb.).

In de negende maand heeft de baarmoeder haar hoogsten stand en reikt tegen de ribben aan. In deze maand treden dikwijls ademhalingsbelemmeringen op, daar het middenrif omhoog gedrukt wordt en de uitzetting der longen bij het inademen belemmert.

In de tiende maand daalt de baarmoeder naar voren en heeft ongeveer denzelfden stand als in de achtste maand (z. afb.). Het bovenste gedeelte van den buik, de zoogenaamde maagholte, die voorheen zoo sterk gespannen was, dat zij niet kon worden ingedrukt, wordt weder vrij en indrukbaar. Daarvoor treedt de buik nu sterk naar voren en heeft zijn grootste omvang bereikt. De ademhaling wordt weder \ rijer. Ook aan de kledingstukken is het zakken van den buik merkbaar, want de rokken worden langer en in de taille ruimer.

Voor het medisch onderzoek is de gelijkheid van den stand der baarmoeder in de achtste en tiende maand niet zonder beteekems, daar er gemakkelijk vergissingen bij de berekening kunnen ontstaan. Vooral in de niet zeldzame gevallen, dat eene zwangere niets aangaande den voorafgaanden duur der zwangerschap vermag op te geven. In zulke gevallen beslist het inwendige onderzoek. In de achtste maand staat

Fig. 618.

Vorm van den buik in de 80 maand.

Hg. 619.

Vorm van den buik in de 9® maand.

t ïg. 6BO.

Vorm van den buik in de 10e maand.

Sluiten