Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet hoofd van het kind nog tamelijk hoog en is beweeglijk, terwijl het in de tiende maand reeds vast in het bekken ligt. Ook het onderste ils een kegel in de scheede hangende deel der baarmoeder vertoont sekere vormveranderingen, die voor deze laatste weken karakteristiek zijn.

Hygiëne der zwangerschap.

Daar het in wording zijnde kind in elk opzicht van het moederlichaam afhankelijk is, is het noodzakelijk voor de moeder de meest gunstige levensvoorwaarden te scheppen. Helaas is dit ideale doel voor millioenen onbereikbaar, aangezien het levenspeil der vrouwen uit den arbeidersstand slechts bij uitzondering eene passende hygiënische leefwijze gedurende de zwangerschap gedoogt.

Waar de zwangerschap eene natuurlijke functie is, moet ook de leefwijze eene natuurlijke zijn. Vrouwen, die reeds van te voren hunne gezondheid in acht genomen hebben, moeten tijdens de zwangerschap precies leven zooals zij het gewend zijn. Alleen moet aan vele dingen, die anders onbelangrijk schijnen, meer aandacht worden gewijd, omdat zij gemakkelijk aanleiding tot ernstige stoornissen kunnen geven. Want tijdens de zwangerschap verkeert zelfs de gezondste vrouw in een toestand van verhoogde prikkelbaarheid en vatbaarheid voor indrukken, waarin haar dingen schaden kunnen, die anders van geheel onschuldigen aard zijn.

Voor alles onthoude men zich van elk teveel, zoowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Bovenal zijn lichaamsinspanningen te vermijden. Talrijke miskramen ontstaan in aansluiting aan zwaren arbeid, zooals wasschen en ophangen der wasch, optillen en dragen van zware voorwerpen, vooral van wateremmers, aanhoudend strijken en machinenaaien. Bij al deze werkzaamheden ontstaan sterke schuddingen van den onderbuik, die licht tot bloedvloeiing en abortus leiden kunnen. Hetzelfde geldt voor het dansen, fietsen, springen, bergbeklimmen, in het algemeen voor iedere sport. Ook urenlange wandelingen, verder lange spoorreizen of rijden in een rijtuig op hobbelige wegen zijn om dezelfde reden volstrekt schadelijk en daarom achterwege te laten.

Ook de gemoedsgesteldheid behoeft eene zorgvuldige regeling. Overdreven gezelligheid met zeer laat naar bed gaan, veel schouwburg- en concertbezoek, prikkelende lectuur zijn reeds in het gewone

51*

Sluiten