Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de samendrukking van het lichaam uiterst nadeelig moet zijn. Reeds in gewone omstandigheden verwoest het corset de natuurlijke ligging der buikorganen (vergel. hygiëne der kleeding). In de zwangerschap echter moet de voortdurende druk van .buiten ten slotte den wasdom van het kind belemmeren, aangezien dit voor een ongehinderde ontwikkeling onvoorwaardelijk op een toereikende speelruimte is aangewezen.

De in aanmerking komende kleeding moet reeds in de eerste maanden der zwangerschap, niettegenstaande het lichaam nog niet van vorm veranderd is, met zorg uitgekozen worden. Voor alles moet iedere druk vermeden en het corset daarom afgelegd worden. Een eenvoudig reformlijfje zonder taille is voor dezen tijd het beste geschikt. Geheel te verwerpen zijn de over het midden van den buik verloopende kousenophouders, die niet van voren, doch uitsluitend zijdelings mogen zijn aangebracht. Begint de buik te welven, dan is een naar deze omstandigheid ingericht corset aan te bevelen of nog liever een corset van poreuse stof, dat aan den achterkant als elk ander corset gemaakt is, doch aan de zijden in een boven- en een onderstuk verdeeld is. Het bovenstuk vormt een bustehouder, het onderstuk een soort buikband. Het voordeel van dit corset bestaat daaruit, dat de tailleinsnede en de buikholte van eiken druk volkomen vrij zijn, de buikorganen hunne natuurlijke ligging behouden en borst en buik gesteund worden. Het kan tot het einde der zwangerschap worden gedragen. Vrouwen, die heel geen lijfje dragen, hebben in de laatste maanden een buikband noodig, vooral bij zeer slappe buikbekleedselen en den hieruit licht voortkomenden hangbuik.

Uit deze onderkleeding volgt van zelf de aard der bovenkleederen. Ruime, losse japonnen, zooals de reformkleeding ze in zoo groote keuze biedt, zijn zeer geschikt, niet alleen uit een hygiënisch, doch ook uit een aesthetisch oogpunt. Niets is leelijker en smakeloozer dan vrouwen in gezegende omstandigheden, die zich naar de laatste mode kleeden.

De kleeding moet ook voldoende warm houden. De gevallen zijn niet heel zelden, waarin door een veel te dunne onderkleeding de in omvang toenemende buik moet worden weggemaakt. Het meest aan te bevelen zijn ruime reformbroeken, welker stof al naar gelang het jaargetijde wordt uitgekozen, en daarboven een onderrok.

De borsten moeten tegen elke drukking behoed worden, ten einde zich ongehinderd te kunnen ontwikkelen. Een bijzondere opmerkzaamheid moet men wijden aan de verzorging der tepels. Zij moeten dagelijks met lauwwarm, bijna koud water gewasschen en eventueele ontvellingen verwijderd worden. In de laatste maanden is het goed

Sluiten