Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De baarmoeder heeft zich intusschen tot een harde, kogelronde vorm samengetrokken, die door de slappe buikbekleedselen duidelijk voelbaar is. Deze samentrekking bewerkt tegelijkertijd ook de sluiting der verscheurde bloedvaten, zoodat geen bloeding van meer ernstigen aard ontstaan kan. Blijft de toereikende samentrekking achterwege, dan komt het tot zeer angstwekkende bloedingen.

De duur der bevalling is zeer verschillend. Kleine en tengere kinderen worden vlugger geboren dan groote en sterke. Een wijd bekken bewerkt een spoedig en regelmatig baringsverloop, terwijl een nauw bekken een groote hinderpaal bij de bevalling is. Ook de kracht der weeën beinvloedt de geboorteduur. Bij zwakke weeën kan de bevalling beduidend langzamer gaan. Eene eerste bevalling pleegt langer te duren dan eene herhaalde.

De totale duur omvat bij eerstbarende 18—22 uur, bij vrouwen, die reeds gebaard hebben, 10—12 uur, waarvan het grootste gedeelte op het ontsluitingstijdperk en 1—2 uur op de uitdrijving komt. Het nageboortetijdperk is gewoonlijk slechts kort, ongeveer een half uur, doch er kunnen ook eenige uren mede heengaan. In zulke gevallen bespoedigt men de uitdrijving der nageboorte, doordat men met zacht wrijven der baarmoeder van uit de buikbekleedselen weeën opwekt en in het oogenblik, dat zulk een wee het hevigst is, den bodem der baarmoeder van buiten omvat en nu met een bijzondere handgreep de nageboorte uitperst.

Met de uitstooting der nageboorte is de bevalling geeindigd. Vooraf heeft nog

de afbinding der navelstreng van het kind plaats, waarmede de laatste lichamelijke verbinding tusschen moeder en kind verbroken wordt. Men wacht zoo lang, totdat de polsslag in de navelstreng — gelijk bekend, verloopen daarin de bloedvaten tusschen moederkoek en kind — ophoudt. Alsdan wordt de navelstreng op twee plaatsen met een band afgebonden en in het midden hiervan doorgesneden. De lengte van het bij het kind verblijvende gedeelte van de navelstreng bedraagt ongeveer 4—6 c. M., zoodat dit 2 a 3 vingers breed is.

De verschillende kindsliggingen en hunne beteekenis voor het kind bij de geboorte.

Het is begrijpelijk, dat de wisselvalligheden eener geboorte niet alleen voor de moeder, doch ook.voor het kind van belang zijn. Zelfs

D« dokter in huis

Sluiten