Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pressen bedekt en opgebonden, om de pijnlijke spanning te verhelpen. Tevens zorgt men voor een ruime wateronttrekking aan het lichaam, eenerzijds door dagelijksche flinke ontlasting, het beste door bitterwater, anderzijds door de uiterste beperking van vloeibaar voedsel. Op deze wijze pleegt het zog in drie dagen op te drogen.

FlS- 64a. Fig. 614.

oe moeder en kind bij het zoogen moeten zitten. Hoe zij niet zitten moeten.

Wanneer mag een moeder haar kind niet zoogen? De eisch, dat een moeder haar kind zelve zoogen moet, is alleen dan gerechtvaardigd, indien de moeder gezond is. Achterwege blijven moet het bij groote zwakte, bij epilepsie en krankzinnigheid, alsmede bij tuberculose der moeder. De ondervinding leert, dat alle ziekten van tuberculeusen oorsprong reeds tijdens de zwangerschap verergeren, nog meer echter gedurende den zoogtijd, wanneer niet zelden een tot dusverre latente (verborgen) tuberculose plotseling tot uitbarsting komt. Om deze reden moet zelfs bij een bloot vermoeden van tuberculose het zelf-zoogen achterwege blijven. Dat bij eene acute koortsige ziekte der moeder het kind niet aan de borst gelegd mag worden, kan als van zelf sprekend beschouwd worden.

□ (□]□

i noVfrr in huis

Sluiten