Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaard door de drukking der zwangere baarmoeder op de aderen. Vertoonen zich echter zwellingen in het gelaat en op de handen, dan wordt onmiddellijk het vermoeden van een nierstoornis gewekt. Onderzoekt men dan de urine, dan wordt er zonder uitzondering eiwit in aangetroffen. In sommige gevallen vertoonen de zwellingen een zeer merkwaardigen vorm: de huid is zoo opgezet — vooral aan de handen kan men dit duidelijk waarnemen —, dat het lijkt alsof er lucht onder zit, waardoor het lichaam er opgeblazen uitziet.

De zwangerschapsnier komt hoofdzakelijk bij eene eerste zwangerschap, doch vooral bij tweelingszwangerschap voor. Meestal verdwijnt zij met de geboorte en gaat slechts zelden in eene chronische nierontsteking over. In bijzonder zware gevallen kan zij tot eclampsie, d. w. z. tot krampaanvallen leiden (z. eclampsie).

De oorzaak der ziekte is niet vastgesteld, daar eene eigenlijke ontsteking niet voorhanden is. De behandeling bestaat behalve uit diëthetische maatregelen uit eene ruime ontwatering van het lichaam door rijkelijk zweeten. Leidt dit niet tot het doel, dan moet kunstmatige vroeggeboorte worden opgewekt, des te meer omdat iedere ernstige nierziekte het leven der vrucht in gevaar brengt. Daarom mag in een zoodanig geval alleen het belang der moeder voor het medisch ingrijpen beslissend zijn.

Acute infectieziekten. De zwangerschap wordt door koortsachtige ziekten op ongunstige wijze beinvloed, daar bij ernstige ziekte met hooge koorts zeer dikwijls misgeboorte ontstaat. Er is haast geen infectieziekte, waarbij niet reeds de vroegtijdige uitstooting der vrucht werd waargenomen.

De syphilis. Van alle ziekten der zwangerschap staat de syphilis op de eerste plaats. Want het onuitsprekelijke onheil, dat aan deze ziekte verbonden is, begint reeds voor het mensch-worden der vrucht en belast het nog ongeboren kind. De ziekte wordt immers, indien man of vrouw ten tijde van de bevruchting syphilitisch is, haast zonder uitzondering door het kind overgeërfd.

Het noodlot der reeds voor de geboorte syphilitisch besmette kinderen, voor zooverre zij in leven blijven, zullen wij later leeren kennen. In een groot aantal gevallen komt het echter niet tot. de geboorte van een voldragen kind, doch tot misgeboorte. Er zijn ontelbaar veel syphilitische vrouwen, die niettegenstaande de eene zwangerschap na de andere geen levend kind hebben, omdat telkens, gewoonlijk in de tweede helft der zwangerschap, abortus plaats heeft, die haar hoop doet vervliegen. Men spreekt dan van een geregeld wederkeerende abortus. In andere gevallen komt het tot vroeggeboorte van een levend

Sluiten