Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind, wiens organen echter zoo sterk syphilitisch zijn, dat het spoedig te gronde gaat. Hoe treurig dit lot voor de niettegenstaande herhaalde zwangerschap kinderloos blijvende moeder is, zoo gelukkig is het voor het kind, wiens levenspad met den vloek dezer erfenis zou worden belast.

Anders is het, wanneer eene gezonde vrouw tijdens eene zwangerschap syphilitisch besmet wordt. Geschiedt dit in de laatste maanden, dan blijft de vrucht gezond. Geschiedt het echter in de eerste maanden, dan bestaat er gevaar, dat zij eveneens door syphilis wordt aangetast.

Van bijzonder belang is de vraag, of eene gezonde vrouw, die van een door den vader syphilitisch besmet kind zwanger is, door dit wederom besmet kan worden. Deze vraag is zoowel in bevestigenden als in ontkennenden zin beantwoord. De nieuwere opvatting leert, dat de syphilis van het embryo in hare typische vormen niet op de moeder overgaat, wel echter, dat zij een bijzonderen invloed op het moederlijke organisme uitoefent, en wel op die wijze, dat zulke moeders immuun tegen syphilitische besmetting zijn. Het betreft dan waarschijnlijk een latente vorm van syphilis, die door geen uitwendige teekenen waar

te nemen is.

Iedere syphilitische zwangere moet aan eene antisyphilitische

kwikkuur worden onder¬

worpen, zoowel om haar eigen bestwil als om dat van het kind.

Komen kinderen van syphilitische ouders levend ter wereld, dan mogen zij nimmer aan de borst eener min gelegd worden, opdat er geen overbrenging op de min kan plaats hebben.

De achteroverknikking der baarmoeder. Treedt bij eene baarmoederknikking zwangerschap in, dan kunnen er stoornissen in

net normaie veriuop iuuc-

tig. 645.

Beklemde zwangere baarmoeder, die achterover f'en> 0 sc oon in verrev,®S

geknikt is. de meeste gevallen de

B gevulde pisblaas. U achterover geknikte baarmoeder met de toenezwangere baarmoeder. H samengeperste pisbuis.

Sch scheede. m endeldarm. mende vergrooting uit net

Sluiten