Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te kunnen uitvoeren bestaan in het volkomen beheerschen der daarbij behoorende techniek en van het inachtnemen van de strengste asepsis. De geringste nalatigheid der nauwkeurigste zuiverheid leidt ontwijfelbaar tot infectie en daarmede tot de gevreesde kraamvrouwenkoorts (z, d.).

uaar net aantal der verschillende verloskundige operaties te groot is om hier te bespreken, beperken wij ons slechts tot de

voornaamste : de keering en de tangverlossing.

Onder kee.—

ring verstaat 4

men het kunstmatige omdraaien van het nog niet geboren kind, als het zoo ligt, dat het geboorteverloop er ongunstig door

beinvloed wordt. Zoo kan bijv. door de keering eene dwarsligging in lengteligging, eene hoofdligging in voetligging en omgekeerd veranderd worden. Men onderscheidt eene inwendige en eene uitwendige keering. De eerste komt het meest en in talrijke gevallen voor, gewoonlijk op den voet. Dit wordt zoo gedaan (z. afb.), dat de dokter resp. doktores de hand in de baarmoeder steekt, probeert een voet te vatten en, als dit is geschied, daaraan het kind omdraait, zoodat eene zoogenaamde onvolkomen voetligging ontstaat. Ofschoon de keering eigenlijk geen verlossende, doch slechts eene aan de verlossing voorafgaande operatie is, laat men er toch dadelijk de voleindiging der geboorte op volgen, om niet onnoodig tijd te verliezen. Tot dit doel haalt men ook den tweeden voet naar onderen en brengt door bepaalde verloskundige grepen het kind naar buiten (z. afb.). Dit alles wordt onder diepe narcose der vrouw uitgevoerd.

Hoofdzakelijk wordt de inwendige keering bij dwarsligging en bij een nauw bekken toegepast, daar zij alleen hierbij in staat is de geboorte van een levend kind mogelijk te maken, — vooropgesteld, dat het juiste moment tot ingrijpen niet reeds is verzuimd. Is dit het geval, — bijv.

De dokter in huit ^

Sluiten