Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer het vruchtwater reeds lang is weggeloopen en de baarmoeder zich zoo nauw om het kind sluit, dat de hand der verloskundige er niet meer kan indringen, — dan moet de keering worden nagelaten en tot behoud der moeder tot embryotomie (in stukken verkleinen van het

kind) worden overgegaan.

rvi li w j >» v/a

De uitwendige keering is minder ingewikkeld dan de inwendige en wordt in dezelfde gevallen toegepast. Alleen moet het kind nog zeer beweegbaar zijn en niet reeds vast in het bekken zitten. Zij moet overal daar geprobeerd worden, waar eene veranderde ligging van het kind wel is waar noodzakelijk is, doch aan de voorwaarde voor eene inwendige keering nog niet is voldaan, d. w. z. dat de moedermond nog niet wijd genoeg is om er de hand te kunnen insteken.

Om de uitwendige keering te kunnen uitvoeren is geen narcose noodig. De bewegingen worden van uit de buikbekleedselen uitgevoerd en bestaan in het verschuiven van het kind in de gewenschte ligging.

1 De tangverlossing. Het begrip der

verloskundige taneoperatie komt den

leek gewoonlijk als "iets verschrikkelijks en onheilspellends voor, terwijl het in werkelijkheid een - bij nauwkeurige uitvoering - gezegende hulp is, die' het doel heeft de geboorte zonder nadeel voor moeder en kind te voltooien op eene wijze, die zooveel mogelijk het

natuurlijke verloop nabij komt.

De tang (Fig. 665) bestaat uit twee gelijke deelen, waarvan ieder

twee verschillende deelen heeft. Het onderste is het handvatsel, het

bovenste de lepel, die bestemd is om het hoofd van het kind te vatten.

Hoe de tang aan dit doel voldoet, toont de afbeelding van het ingestoken

instrument. Iedere helft wordt apart ingestoken en eerst daarna met de

andere door het slot vereenigd. Het handvatsel neemt de verloskundige

in de hand. . , ,

De beteekenis der tang ligt niet zoo zeer in het uitoefenen van dru k

op het hoofd van het kind, doch uitsluitend in het trekken, wat m zekeren zin de geboorteweeën moet vervangen. Helaas is eene zekere

Fig. 664.

Na keering op de voeten wordt het kind naar buiten gebracht.

Sluiten