Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt tewerk gegaan. Is het hoofd geboren, dan volgt gewoonlijk het lichaam snel en gemakkelijk.

Bij deze gelegenheid willen wij op een feit wijzen, dat vooral in groote steden voorkomt en aan iedere verloskundige bekend is. Vele vrouwen, die de geboorte te lang duurt, bestormen den dokter met het verzoek de geboorte door het aanleggen der tang te bekorten, ook wanneer niet de geringste aanleiding daartoe bestaat. Er zijn helaas niet zelden zwakke karakters, die zich hiertoe laten verleiden, — echter wijst het grootste gedeelte der dokters een dergelijk verzoek af en grijpt slechts naar de tang, als dit werkelijk noodig is.

En met recht! Want zelfs wanneer alles goed afloopt, kan dit nog nadeel voor moeder en kind hebben. Bij de moeder ontstaan meerdere en grootere inscheuringen in den bilnaad en de scheede, dan bij de geboorte zonder tang. Bij het kind kunnen de lepels der tang zware kwetsuren op de aangevatte plaatsen veroorzaken, zoodat bloeduitstorting aan het hoofd en verlamming der gezichtszenuwen niet zeldeii voorkomt. Zelfs hersenbloedingen doen zich voor, die gewoonlijk spoedig den dood tengevolge Rebben. De tang kan noodlottig worden, wanneer de navelstreng tusschen de lepels geraakt en door deze wordt samengedrukt. Het gevolg is, als de druk langer aanhoudt, verstikking van het kind.

Om deze redenen moet de anders zoo uiterst gezegende operatie slechts in zulke gevallen worden uitgevoerd, waar dit werkelijk dringend noodzakelijk is.

<2>

De kunstmatige vroeggeboorte.

Hebben wij in de keering en de tangverlossing de hulpmiddelen bij de geboorte van een voldragen kind leeren kennen, bij de kunstmatige vroegtijdige geboorte gaat het om een einde te maken aan een nog niet voltooide zwangerschap.

Men moet den kunstmatige» abortus van de kunstmatige vroeggeboorte onderscheiden. Bij den eerste is de vrucht niet in staat te leven, bij de laatste kan het kind trots de vroege geboorte verder leven, doch leert de ondervinding, dat alleen kinderen van minstens 34 weken in het leven blijven.

Aanleiding tot den kunstmatigen abortus geven zware ziekten der moeder, waardoor — in verband met de zwangerschap -— haar leven gevaar loopt. Daartoe behooren tuberculose, nierziekten, aanhoudend hardnekkig braken, e. d. (vergel. „Zwangerschap"). Van zuiver menschelijk standpunt uit is deze groep oorzaken binnen te enge grenzen genomen. Er bestaan zeer veel gevallen, waarbij zonder ver-

Sluiten