Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verder bloeden. De baarmoeder, die anders bij eene geregelde bevalling snel samentrekt en door de buikbekleedselen als een vaste kogel voelbaar is, staat dan nog hoog en voelt week en slap aan.

In andere gevallen ligt de oorzaak in de vertraagde uitstooting der eerst gedeeltelijk losgelaten nageboorte. De uitdrukking van leeken daarvoor „aangegroeide nageboorte" komt niet gansch met de feiten overeen, want slechts zelden komt eene werkelijk ziekelijke vergroeiing voor. Dikwijls is er eene krampachtige vernauwing van het onderste gpedeelte der baarmoeder, die het uitstooten der nageboorte verhindert en niet zelden door het ongeschikt leiden der nageboorte ontstaat. Bij vele vrouwen doet zich bij iedere bevalling dit verschijnsel voor, dat dan voorzeker aan vergroeiingen is te wijten.

Daar deze bloedingen — om het even of zij voor of na de geboorte van de moederkoek voorkomen — uiterst gevaarlijk kunnen worden, is snel handelen noodzakelijk. Is de nageboorte nog niet uitgestooten, dan probeert men door wrijven der baarmoeder van de buikbekleedselen uit weeën te verwekken. Dan volgt als verder hulpmiddel de gebruikelijke handgreep om de nageboorte uit te persen en, als ook dit zonder gevolg blijft, het wegnemen der nageboorte met de hand, een ingrijping, die natuurlijk slechts onder de strengste asepsis mag plaats hebben. Wanneer eene krampachtige vernauwing aanwezig is, moet deze eerst worden verwijderd, wat door narcotische middelen gewoonlijk spoedig bereikt wordt, zoodat de hand der verloskundige zonder hindernis in de baarmoeder gestoken kan worden en de nageboorte kan wegnemen. 'Pen laatste volgt eene aseptische uitspoeling van de baarmoeder, om de groote wondvlakte voor het zeer voor-de-hand liggende gevaar eener infectie te behoeden.

Komen de bloedingen na de bevalling voor, dan bedient men zich van "verschillende methoden. Eerst probeert men eveneens door wrijving samentrekkingen der baarmoeder en daarmede der bloedvaten, te bereiken, om dan tot koude scheede-uitspoelingen en koude buikomslagen over te gaan, die dikwijls zeer snel werken. Ook heete scheedeuitspoelingen zijn zeer goed. Als hulpmiddel gebruikt men preparaten van moederkoren, die worden ingenomen of onder de huid ingespoten worden en het opwekken der weeën bevorderen. In zeer wanhopige gevallen, wanneer alle middelen falen, wordt de geheele baarmoeder alsmede de scheede met strooken jodoformgaas getamponneerd, d. w. z. volgestopt. Bijna zonder uitzondering houdt het bloeden kort daarna op. Ook hierbij moet de allerstrengste asepsis in acht worden genomen.

©

Sluiten