Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gelukkig komen er ook in onze tijden huwelijken voor, die ronder op materieele voordeelen acht te geven, worden gesloten en geheel op liefde en wederzijdsche harmonische aanvulling berusten, doch dit zijn slechts uitzonderingen, niettegenstaande zij alleen het ware wezen van het huwelijk belichamen.

Maar zelfs wanneer er sprake is van een zuiver uit overweging gesloten huwelijk, kan en moet zoo'n band op een ethischen trap worden gesteld. Dat geschiedt niet alleen daardoor, dat beide echtgenooten trachten elkaar's hart en gemoed te leeren kennen, en met elkaar om te gaan, doch eveneens en nog meer door het regelen van den geslachtsomgang.

De meeste meisjes treden in het huwelijk zonder er eenig begrip van te hebben, wat het geslachtsleven voor de vorming van het huwelijk beteekent; zij weten ongeveer wat hun lichamelijk te wachten staat, echter niet, dat de wijze van het geslachtsverkeer van de grootste beteekenis voor het echtelijk geluk kan worden. Zij zijn overgelaten aan den geslachtelijken willekeur van een man, zonder te weten, of deze met de wetten der hygiëne en der ethiek overeenkomt. Niets ondermijnt echter den huwelijksvrede en de achting der echtgenooten voor elkander meer dan een te overvloedig geslachtsverkeer, want het leidt in den regel eerst tot lichamelijke oververzadiging en dan tot een gevoel van walging en afkeer. Wie heeft niet reeds waargenomen, hoe huwelijken, die uit hartstochtelijke liefde werden gesloten, na betrekkelijk korten tijd diep ongelukkig eindigen en dikwijls spoedige echtscheiding tengevolge hebben? In zulke gevallen is de beweegreden zeer dikwijls in de genoemde handelwijze te zoeken.

Geen vrouw mag zich in het huwelijk willoos aan de zinnelijkheid van den man overgeven, doch moet hare eigenwaarde en hare gezondheid in gedachten houden. De „huwelijksplichten" zijn geen dwang om zichzelf op te offeren, doch dienen het zedelijk doel der voortplanting. In geen geval mogen zij het voorwendsel tot geslachtelijke buitensporigheid zijn. Daaruit ontstaat de vraag, hoe dikwijls de geslachtsomgang is geoorloofd, zonder nadeel te veroorzaken. Gemiddeld moet het bedrijf niet meer dan eenmaal per week plaats hebben, waarbij man en vrouw zich uitstekend bevinden. De vrouw blijft voor den man veel langer begeerlijk, en de man loopt niet het gevaar, te vroeg het voortplantingsvermogen te verliezen.

Voorzichtige moeders moesten hare verloofde dochters over deze ongemeen gewichtige dingen vóór het huwelijk of zelf opheldering geven of dit door eene doktores laten doen. Door zulke voorbehoedende maatregelen zou veel onheil vermeden worden.

cSb

Sluiten