Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoel van vernedering, verstoordheid, i alrijk zijn de gevallen, waarin meisjes, niettegenstaande zij de vreeselijke sociale en individueele gevolgen hunner zwakheid kennen, zich sexueel laten onteeren, zonder een klacht of een woord van verwijt te uiten, en zonder het geringste spoor van geslachtsgenot, maar eenvoudig om den man een genoegen te doen, omdat hij het begeerde, omdat hij zoo lief en vriendelijk is of doet. De sexueel begeerlijke en egoïstische man kan meestal zoo 'n onverschilligheid, zoo 'n terzijdestelling van alle oogmerken en belangen van het eigen ik niet vatten of begrijpen. Hij denkt zijn eigen verlangen in het vrouwelijk gevoel te zien en vindt daarin eene verontschuldiging voor zijne daad.

Een reeks der gewichtigste uitstralingen van de liefde der vrouw ontstaat uit haar behoefte, men mag nu juist niet zeggen aan ondergeschiktheid, maar wel daaraan, om naar den geliefden man te kunnen opzien. Om gelukkig te zijn, moet de vrouw voor haren man achting hebben en hem minstens in een of ander opzicht met een zekeren eerbied beschouwen; zij moet in hem een of ander ideaal, hetzij lichamelijke kracht of moed, hetzij onbaatzuchtigheid of geestelijk overwicht, verwezenlijkt zien.

De gewichtigste en natuurlijkste uitstraling van vrouwelijke liefde openbaart zich in het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Een vrouw, die geen kinderen mag lijden, is een onnatuurlijk wezen, en een man, die het verlangen zijner vrouw naar kinderen niet begrijpt en geen acht daarop geeft, is haar liefde niet waard. Het egoïsme doet niet zelden onnatuurlijke ijverzuchtgevoelens van den man tegenover de liefde zijner vrouw tót de kinderen ontstaan. Men vindt omgekeerd ook mannen, die hunne kinderen meer liefhebben, dan hunne vrouw doet. Uitzonderingen bevestigen slechts den regel.

De schoonste en natuurlijkste uitstraling der gevoelens van liefde openbaart zich in de wederzijdsche vreugde over de kinderen, eene vreugde, die het best geschikt is tegenstellingen uit den weg te ruimen, de sexueele liefde der echtgenooten te louteren, want een echte vrouw verheugt zich over iederen vooruitgang harer zwangerschap en over dien van den pasgeborene. Er bestaat nauwelijks iets schooners op de wereld dan de groote vreugde, die eene jonge, natuurlijk voelende moeder voor de verzorging van haar pasgeborene gevoelt en er is niets, dat meer ontaard is dan dezen, zonder dringende noodzakelijkheid, aan vreemde handen toe te vertrouwen.

Sluiten