Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warm water vormen. De laatste is, zooals de afbeelding toont, in zekeren zin als een voortdurend verwarmde kamer met nauwkeurig te regelen temperatuur op te vatten, en ontvangt hare warmte van buiten af door

nnnpn Hip ilnnr H p n \iranr1

Vilt U.VJU1 UC11 W dJIU UCI

kast loopen. De warmte ontstaat gewoonlijk door een lamp van min of meer ingewikkelde constructie. Een van binnen

aangebrachte, door den glazen wand zichtbare thermometer laat de juiste controle toe over de in de Couveuse (eigenlijk broedkast) heerschende warmte. Deze warmtekast is zeer duur en door hare hoedanigheid slechts voor kinderklinieken geschikt, — zij werkt echter ook voortreffelijk en veel beter dan de warmtekuipen, al is zij dan ook niet zoo eenvoudig te hanteeren en ervaren bediening een eerste voorwaarde.

Al is ook de behoefte aan warmte, van een pasgeboren, ook van een volwassen en gezond kind, grooter dan van

oudere kinderen, zoo mag toch in geen geval in dit opzicht

zulke overdrijving plaats vin- Fig. 684.

den zooals dit dikwijls voor- Warmtekast (Couveuse) voor te vroeg

komt. Is de kamer goed ver- geboren kinderen.

warmd, of heerscht, zooals 's zomers, een gelijkmatige temperatuur, en is het bed goed verwarmd, dan geeft het kind zelf voldoende warmte en behoeft niet door warme kruiken en een stapel kussens buitensporig verhit te worden. Bij zieke en zeer zwakke kinderen, welker levensdraad ieder oogenblik dreigt te worden afgesneden, zijn zulke maat-

egeien volkomen gerechtvaardigd en noodzakelijk, maar bii eezonde

kinderen zijn zij overbodig.

Het kind slaapt het best in zijn eigen bed, dat naast het bed der moeder is opgesteld. Het denkbeeld — gelukkig verdwijnt het meer en meer — dat het kind het best bij de moeder in bed kan liggen, is

Sluiten