Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen onjuist, zelfs gevaarlijk. Als de moeder wakker is, is het vanzelfsprekend, dat zij het kind tot zich neemt en zich erover verheugt. Geheel anders daarentegen is het als zij slaapt. Het komt niet zelden voor, dat kinderen in den slaap in de verdrukking komen en 's morgens dood in bed worden gevonden. Moeder noch baker mogen s nachts den zuigeling bij zich behouden of ook maar korten tijd bij zich nemen, daar zij, zelfs met den besten wil om wakker te blijven, kunnen inslapen en daardoor het kind in gevaar brengen.

Een wieg is in' 't geheel niet aan te raden, die dan ook meer en meer wordt afgeschaft en door een vast bed wordt vervangen. Voor behulp kan een mand als zoodanig dienst doen; het beste is echter van begin af aan een kinderbed. Ook het gebruik van kinderwagens afs bed is weinig aan te bevelen, en wel om dezelfde redenen als dit bij een wieg het geval is. Door beiden komt men in de verleiding het kind, zoodra het onrustig wordt of begint te schreeuwen, door schommelen en heen en weer rijden tot bedaring te brengen. Op deze wijze voedt men echter het kind tot een tiran op, onder welks heerschappij tenslotte het gehcele huis zucht. Want een aan dit kalmeerend middel gewend kind slaapt tenslotte in 't geheel niet meer m, zonder dat het heen en weer wordt bewogen, en bereidt daarmede zijne omgeving eindelooze

moeilijkheden' en ongemakken.

Schreeuwt een klein kind"inplaats dat het slaapt, dan deert het gewoonlijk iets, en men moet dan onderzoeken wat het scheelt. Is het euvel verholpen, dan houdt ook het kind met schreeuwen op en slaapt dan ongewiegd in. Het is totaal verkeerd een onrustig kind door het in slaap te neuriën tot rust te willen brengen, zonder vooraf nauwkeurig te hebben onderzocht, waarom het schreeuwt.

Het bed van het kind moet tegen het schelle licht beschut zijn, doch mag niet direct van het volle daglicht worden uitgesloten. Lucht en licht moeten ongehinderd toegang tot de kinderkamer hebben, want het kind heeft beide even hard noodig om zich te ontwikkelen' als een volwassene. Tocht en verblindend licht moeten ongetwijfeld worden vermeden, doch daarom mag de kamer niet, zooals het nog dikwijls genoeg voorkomt, muffig en donker zijn.

Bijzondere vermelding verdient eene slechte gewoonte, die nog steeds algemeen in gebruik is en reeds kort na de geboorte van het kind begint: namelijk het aanleggen van een navel band. P.r bestaat nauwelijks iets onhygiënischer als deze band. Dit rijgt het lichaam op de voornaamste plaatsen in en hindert de volle ontwikkeling der longen. Bijzonder gevaarlijk zijn de rekbare navelbanden van gebreide of geweven stof, daar zij bij het ombinden rekken en daarna weder toetrekken.

Sluiten