Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnselen, die meestal nog met het ontkiemde leven in verband staan. In de eerste dagen ledigt het kind uit den darm eene kleverige, zwartgroene massa, maansap genoemd. Na 3—4 dagen houdt deze ontlasting op en wordt door den bekenden geelen en breiachtigen stoelgang vervangen.

Alle pasgeboren kinderen verliezen in de eerste dagen aan gewicht ongeveer 220—250 gram. Dit gewichtsverlies is geen ziekteverschijnsel, doch het gevolg daarvan, dat bij het eerste wegen van het kind maansap, urine, overblijfsel der navelstreng en het reeds genoemde huidsmeer worden medegewogen, terwijl deze toch spoedig verdwijnen, en omdat voorts het tot zich nemen van voedsel in de eerste dagen zeer gering is. Na ongeveer een week vertoont het kind gewoonlijk weder het aanvankelijke gewicht.

Van groote beteekenis is het lot van de rest der navelstreng. Is hiervoor bij het afbinden der navelstreng goed gezorgd, dan verdroogt deze eenvoudig en valt na eenige dagen af. Gewoonlijk geschiedt dit op den vijfden dag, doch 't kan echter ook vroeger of later gebeuren. Wordt aan de behandeling der navelstreng niet de noodige zorg besteed, dan vormt zich bij het afvallen eene verettering, die een antiseptische wondbehandeling noodig maakt om infectie te voorkomen. De navelwond geneest, wanneer zij zich iets naar binnen terugtrekt. Op deze wijze ontstaat de navel.

Zoodra de rest der navelstreng is afgevallen, wordt het kind niet meer als pasgeboren aangeduid.

Bij bijna alle pasgeboren kinderen zetten eenige dagen na de geboorte de borsten op, zoowel bij jongens als meisjes. De oorzaak daarvan is het vormen eener melkachtige vloeistof, die somtijds weder vanzelf wegvloeit en heksenmelk wordt genoemd. Gewoonlijk verdwijnt deze dikte geheel vanzelf, als de kleine borsten zorgvuldig en voorzichtig worden behandeld. Drukken en onnoodig aanraken, of zelfs uitpersen der vloeistof, moet streng worden vermeden, daar anders ontsteking en verettering kan ontstaan.

O

Het baden en het verzorgen der huid van

het kind.

Tot de voornaamste vereischten voor de ontwikkeling van het kind behoort de reinheid en de zorgvuldigste verzorging deihuid. Het kind moet dagelijks gebaad worden, omdat het bad alle werkingen van het lichaam opwekt en ondersteunt. De goede temperatuur is 28° Réaumur (= 350 Celsius), doch mag alleen met den thermo-

Sluiten