Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en deze met de dubbele sluiting — gummipin en blikken omhulsel -— voorzien en met het rek in de voor de helft met water gevulde pan gezet worden. Nadat het water 20 minuten gekookt heeft, wordt het flesschenrek eruit gehaald en op een koele plaats neergezet. Voor het gebruik wordt ieder fleschje weder tot 28° R verwarmd.

De voorkeur dezer behandeling der melk (sterilisatie) bestaat daarin, dat de in de melk aanwezige bacteriën gedood worden en de

sluiting der flesschen (z. afb.) eene verontreiniging der melk na het koken door de handen dergene, die voor het voedsel zorgt, onmogelijk maakt. Zonder twijfel blijven vele bacteriën in hun stadium van ontwikkeling ■—■ dit zijn de

zoogenaamde eicellen, waaruit zich dan de Fig. <>90. Fig. 69i. eigenlijke bacteriën ontwikkelen — trots het Sluiting van een Soxhletkoken bestaan. Daar zij echter, om zich te a gUmm?p!n' kunnen ontwikkelen, voortdurend warmte noodig b blik omhulsel, hebben, zoo kan men hun groei daardoor verhinderen, dat men de flesschen na het koken snel uit het apparaat neemt, ze direct afkoelt en ze dan op een koele plaats bewaart. Op deze wijze verkrijgt men een onberispelijke kiemvrije (gesteriliseerde) melk.

Door deze behandeling wordt echter de chemische samenstelling der melk beduidend veranderd, terwijl ook de smaak er zeer onder lijdt. Vele kinderen kunnen zich door het gebruik van gesteriliseerde melk niet ontwikkelen. Om deze reden heeft men een'andere behandeling ingevoerd, het zoogenaamde pasteuriseeren. Het bestaat daarin, dat de melk of 15 minuten op 750 C of 30 minuten op 68° verhit wordt, waarbij de schadelijke kiemen worden vernietigd, maar de chemische hoedanigheid onveranderd blijft. Deze methode is voortreffelijk, maar is helaas met zulke groote kosten verbonden, dat zij slechts in groote inrichtingen kan worden toegepast en het gebruik der zoodanig behandelde melk slechts aan een beperkt aantal kinderen ten goede komt. Voor de meeste klassen der bevolking is zij veel te duur en juist daar komen de meeste sterfgevallen voor.

Alle potten en pannen, waarmede de melk in aanraking komt, moeten zeer zuiver zijn, eveneens de handen en nagels van den persoon, die kookt. De flesschen moeten vóór het gebruik uitgekookt en na het gebruik grondig schoongemaakt worden, opdat geen melkresten achterblijven. De beste reiniging geschiedt met een borstel (Fig. 693). Zijn de flesschen goed schoongemaakt en spiegelblank, dan worden ze omgekeerd op een flesschenrek gezet, zoodat geen vuil in den hals kan komen. De flesschen zelf moeten volkomen glad zijn en

De dokter in huis

Sluiten