Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den laatsten tijd zijn moutfabrikaten en karnemelk zeer in zwang. Onder de moutsoorten worden vooral de Löflund'sche fabrikaten en het zoogenaamde Liebig's Saepextract zeer verlangd. Dit zijn niet alleen voortreffelijke voedingsmiddelen, die de kinderen zeer gaarne tot zich nemen, doch zij oefenen ook een zeer gunstigen invloed op den stoelgang uit. De zoo veelvuldig voorkomende hardlijvigheid der zuigelingen laat bij toediening van één dezer moutsoorten gewoonlijk zeer spoedig na en gaat in normale spijsvertering over.

Karnemelk wordt als voedsel voor zuigelingen door de meerderheid van het publiek nog dikwijls met ongelooflijke verwondering aangezien, daar de meesten zich niet kunnen voorstellen, dat deze schijnbaar zoo zwaar te verteren spijs de zuigelingen goed bekomt. In werkelijkheid bekomt zij de kinderen zeer goed, en niet alleen dezulken, die bij het voeden met vrouwen- of koemelk steeds meer achteruitgingen en dagelijks kwijnender werden. Zij wordt natuurlijk slechts op voorschrift van den dokter gebruikt.

Het kindermeel. In de voeding van zuigelingen speelt het kindermeel eene zeer gewichtige, helaas dikwijls ook zeer onheilvolle rol. De verteringssappen van den zuigeling zijn in de eerste maanden niet in staat het hoofdbestanddeel van het meel, de stijfsel, te verteren, doch zijn daartoe eerst na de vierde maand in staat. Het logische gevolg is, dat zeer jonge kinderen geen meel mogen hebben, daar dit met een langzaam verhongeren gelijk staat. Wel is waar ontbreekt het hongergevoel daarbij, daar de maag gevuld is, doch de inhoud verlaat het lichaam zonder hetzelve te hebben gevoed.

Helaas wordt van het te vroegtijdige verstrekken van kindermeel een hoogst betreurenswaardig misbruik gemaakt, waaraan tallooze kinderen te gronde gaan. Het voeden met pap is een der werkelijke oorzaken van het sterven der kinderen. Helaas komt dit in de meeste gevallen door de armoede der ouders en vooral door de omstandigheid, dat de vrouwen der arbeidersklasse -— waar de sterfgevallen der zuigelingen voornamelijk voorkomen — eveneens hun brood met werken moeten verdienen en aan hunne kinderen daardoor niet de noodige zorg kunnen besteden, en dientengevolge het gemakkelijk klaar te maken kindermeel gebruiken.

Vóór de vijfde maand is dit voedingsmiddel\totaal ongeschikt. Van dan af vormt het daarentegen eene waardevolle vermeerdering van het voedsel, zonder intusschen de melk te vervangen. Er bestaan zeer vele soorten kindermeel. De fabrikaten Molenaar, Nestle, Kufeke e. a. zijn het meest bekend.

Andere middelen tot kunstmatige voeding zijn de ver-

Sluiten