Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De huidziekten bij zuigelingen. De meest voorkomende ziekte dei huid bij zeer jonge kinderen is het wond-zijn. Er is daarbij spraki van eene ontsteking, die in de plooien der huid aan het dijbeen en aai de billen, alsmede onder de armen en aan den hals voorkomt. Voora goeddoorvoede kinderen, welker huid vetter is en zich derhalve op di< plaatsen gemakkelijker tegen elkaar wrijft, hebben veel last van dezi oppervlakkige huidontsteking, die zich bij onvoldoend rein houdei over groote oppervlakten kan uitbreiden.

De ontstoken plaatsen hebben een zelfde roodachtige kleur, o vertoonen op de ontstoken huid kleine blaasjes en donkerroode, op gezette plekken. In hevige gevallen wordt de buitenste huid door d< waterige afscheiding der zieke plaatsen zóó week, dat zij loslaat en d< daaronder liggende plaatsen donkerrood voor den dag komen, evenal bij brandwonden. Zooiets komt echter slechts bij zeer slecht verzorgd kinderen voor, die dan diep te beklagen zijn. Maar ook bij kinderei uit betere gezinnen kan het kwellende, zij het dan ook niet zulke erge vormen aannemen, wanneer de dikten verdwijnen en in zweerachtig plekken veranderen.

De arme kleine schepseltjes lijden natuurlijk zeer onder zoo'n huid ontsteking. Zij zijn zeer onrustig, slapen slecht, verliezen den eetlus en schreeuwen van mishagen.

De oorzaak van het wondzijn moet men in onvoldoende ver zorging van de huid en reinheid zoeken. Als een kind zorgvuldii onderhouden wordt, dan blijft de huid onaangetast. Bijzonder schade lijk is het lange natliggen in urine en ontlasting, waarvan de bijtend werking nog verhoogd wordt door het wikkelen in groote gummidoeken

De behandeling bestaat uit zuiver rein. houden. Het kim mag nooit nat liggen en de zieke huid moet bij het wasschen en badei slechts zeer voorzichtig worden aangeraakt. Zeer gunstig werken lauw warme zemelenbaden. De ontstoken plaatsen worden gepoederd of e wordt een lapje met zalf opgelegd, al naarmate de huid dit verdragei kan. De aan te wenden middelen bepaalt alleen de dokter, daar gewoon lijk niet alle gevallen van huidontsteking dezelfde behandeling kunnei verdragen.

Van het meeste gewicht is de voorbehoedmaatregel. Van dit stand punt uit moet vóór alles de gebruikelijke kleeding van den zuigelin zoodanig worden ingericht, zooals dit in het artikel over het kleedei van den zuigeling is besproken. Vooral de door Dr. Assmus aangegeve: wijze van kleeden is voor het verhoeden van het kwellende wondzij: bijzonder geschikt. Bovendien moeten alle plaatsen van het lichaam waar twee huidplooien tezamen komen, dagelijks meerdere malen ge

Sluiten