Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weken komen verschijnselen voor, die als verkoudheid worden aangeduid. De kinderen vangen aan bij het ademen te snuiven en krijgen slechts met moeite lucht door den neus, zoodat zij bij het drinken dikwijls moeten ophouden om adem te halen. In de neusgaten ontstaan bruinachtige korstjes, die de ademhaling nog moeilijker maken, en tegelijkertijd vertoont zich een etterige vloeistof uit den neus. Deze verkoudheid is bij zuigelingen de meestentijds voorkomende uitdrukking der erfelijke syphilis.

Daarbij komen spoedig roode vlekken voor, die eerst in het gezicht, bij de billen en in de handpalmen en voetzolen voorkomen, en zich daarna gewoonlijk over een groot gedeelte van het lichaam verspreiden. Om de mondhoeken en op de lippen ontstaan kloven, die bij het bewegen van den mond gemakkelijk bloeden. Zeer dikwijls valt ook het haar uit, vooral van de wenkbrauwen, zoodat zoo'n ongelukkig kind er waarlijk jammerlijk uitziet.

Ook in den mond vertoonen zich gewoonlijk ontstoken en zwerende plekken, die zeer pijnlijk zijn. In vele gevallen ontstaan zware beenziekten, vooral bij de ledematen. Uiterlijk maken zij zich door het opzwellen der gewrichten bemerkbaar, die er juist zoo'uitzien als de bekende verschijnselen der Engelsche ziekte (Rachitis). Zij onderscheiden zich echter daarvan door de pijn, die zoo hevig is, dat de kinderen het kranke lid, als zij het opheffen, weder als dood laten vallen en iedere vrijwillige beweging angstig vermijden. Op deze manier heeft het den schijn eener verlamming, zonder dat deze voorhanden is, zoodat men in zulke gevallen van eene syphilische pseudoverlamming spreekt.

Behalve deze voor de erfelijke syphilis kenmerkende veranderingen, kunnen zich nog andere verschijnselen voordoen, zonder echter tot de kenteekenen van den eigenlijken aangeboren vorm te behooren.

Het verloop der ziekte hangt in hooge mate van de voedingswijze der kinderen af. Terwijl bij zuigelingen, die met moeder- of minnenmelk gevoed worden, gegronde hoop op volkomen herstel bestaat, is bij fleschkinderen, vooral bij zwakke en achterblijvende, gewoonlijk iedere poging tot hun herstel tevergeefs, daar hunne krachten niet toereikend zijn om aan de verwoestende ziekte weerstand te bieden.

Voor de behandeling der erfelijke syphilis bestaat er, evenals voor de later ontstane, slechts één afdoend middel, welks bijzondere werking niet slechts door talrijke ervaringen, maar in den laatsten tijd ook door beproefde waarnemingen (z. Syphilis) is vastgesteld: het kwikzilver in den vorm van Calomel met eventueele toepassing van sublimaatbaden. Natuurlijk heeft de ziekte eene zorgvuldige geneeskundige behandeling en controle noodig. Het is dikwijls werkelijk verrassend

62*

Sluiten