Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende kind, als het niet snel genoeg meegaat, hevig aan den arm trekken, zoodat men gelooft, hij uit het lid gaat? Inderdaad wordt bij het plotseling trekken aan den arm alle aanleiding tot verstuiking of zelfs verrekking gegeven —, op zijn minst genomen doet men het kind op dit moment hevige pijn, wat het door klagend geween uitdrukt. Eene dergelijke handelwijze van een volwassene verdient de sterkste afkeuring en bewijst tegelijk, dat zoo'n persoon niet tot het toezicht houden of zelfs opvoeding van een kind in staat is.

Ook het opnemen van een kind wordt niet altijd juist gedaan. Fig. 721 toont op welke wijze het lichaam moet worden aangevat, om het zeker en toch zonder druk op te nemen.

<§>

De voeding

richt zich natuurlijk naar den leeftijd der kinderen. Van groot gewicht is de regel mat-igh eid der maaltijden, daar onregelmatig eten voor kinderen nog slechter dan voor volwassenen is. In het tweede jaar bestaat de kost in hoofdzaak uit melk, melkspijzen en lichte meelspijzen, alsmede uit licht te verteren groenten en vruchten, waarbij — echter niet als regelmatige spijzen — wat vleesch en eieren komen. Vanaf het derde jaar kan de voeding verschillend zijn, doch altijd hoofdzakelijk plantaardig voedsel en de eigenschappen van het kind in aanmerking nemend. Het zekerst en daarom het meest aan te bévelen is het toezicht van den dokter op het afwisselen der voeding, daar ondoelmatige kost voor het kinderlijk organisme even schadelijk is als ziekte.

Alcohol, koffie, thee en alle specerijen mogen absoluut niet op de spijskaart der kindertafel voorkomen (z. Alcohol). Daarentegen moet fruit in eiken vorm dagelijks en rijkelijk gegeven worden, daar dit niet alleen voedzaam, smakelijk en verfrisschend is, doch ook voortreffelijk op de ontlasting werkt. \ an dranken komt voor kinderen alleen melk, cacao en water in aanmerking. Ook water met vruchtensappen vermengd is voor kinderen geschikt, vooral in het warme jaargetijde.

Hoe moeten kinderen gekleed zijn?

In het hoofdstuk „Hygiëne der kleeding" zijn reeds de algemeene stelregels der kleeding aangegeven, doch heeft het vraagstuk van het kleeden der kinderen een bijzondere beoordeeling met betrekking tot de opvoeding noodig. Het is een te vergeven ijdelheid wanneer moeders hunne kinderen lief en bekoorlijk aankleeden. Deze berechtigde vreugde aan het uiterlijk der kleinen leidt echter zeer dikwijls

Sluiten