Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen het aanraken ervan. Z-ijn zij erg ontstoken dan helpt koel aitvasschen, wat dikwijls herhaald moet worden, uitstekend. Als de aukkels barsten, dan kan men het best een zalfverband (boorzalf) aanbrengen, waardoor de wonden beschut en de pijn verminderd wordt.

Een geneeskundig toezicht gedurende den tijd der inenting is aan te bevelen.

Het spelen van het kind.

Het kinderlijk spel is van meer beteekenis dan men gewoonlijk denkt. Eerst in den laatsten tijd komt men tot de overtuiging, dat het spel niet alleen een genoegen en tijdverdrijf is, doch dat het tevens van veel gewicht voor de gezondheid en opvoeding is. Terwijl het de spieren in beweging brengt, versterken zij deze, zet tot sterker ademen aan, verhoogt den eetlust en bespoedigt den groei. Van het standpunt der opvoeding uit werkt het vooral door opwekking der gedachten van het kind, welks van natuur levendige fantasie aan het spel onbegrensd kan deelnemen. Reeds menige uitstekend technische en kunstige begaafdheid heeft zich in de jeugd bij het spel geopenbaard, zooals bij het poppenspel der kleine meisjes reeds het instinkt van moederzijn voor den dag komt.

Derhalve is het ook glad verkeerd het kind ingewikkeld speelgoed in de handen te geven, want het weet niets daarmede aan te vangen. Hoe volmaakter het speelgoed is, deste minder voldoet het aan de scheppende fantasie van het kind. Een pop, die kan spreken, beweegbaar is en elegant gekleed, eveneens een uitstekend technisch wonderwerk van spoor, schip of luchtballon, geeft slechts eenige dagen afleiding, wordt dan echter onbarmhartig veronachtzaamd, omdat dit het kind gaat vervelen. Of de natuurlijke drang om eraan deel te nemen openbaart zich daardoor, dat het kind voor zijne fantasie arbeid zoekt en tracht het geheim van het nieuwe speelgoed te doorgronden. Het gevolg is het vernielen van het voorwerp en de ontstelling der ouders over de „vernielzucht" hunner kinderen, die in werkelijkheid niet bestaat.

Uit deze feiten ontstaan gezichtspunten, die voor het spelen der kinderen als ondergrond dienen: zij moeten zooveel mogelijk buiten spelen, zooveel het hen behaagt, spelen wat hun vreugde bereidt, en mogen geen duur speelgoed krijgen. Een hoop zand, een schop, een lepel, een kleine emmer •— en de kinderen gevoelen zich in het bezit van dit speelgoed, waaruit zij alles tooveren kunnen, volkomen gelukkig.

Evenzoo gaat het met de spelen der meisjes. Men moet hen niet te sierlijke poppen geven, doch eenvoudige poppen en kleine stukjes

Sluiten