Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed, waaruit zij kleertjes naar eigen idee Runnen maken, om nunne poppen volgens eigen smaak aan en uit te kleeden. Aan den volwassene verschaft het resultaat van deze toilettekunst dikwijls een komisch gezicht, het spelende kind vindt daarin echter zijn grootste voldoening. Bij vele kinderen vertoont zich overigens reeds zeer vroeg eene bijzondere vaardigheid en fijn gevoel voor bevallige vorm en samenvoeging van kleuren.

Voor groote kinderen verdient volgens dezelfde inzichten de bouwdoos en de bekende legdoozen aanbeveling, daar ook hierbij het denkvermogen en de fantasie tot hun recht komen. Zeer voordeelig is voor grootere kinderen zulk speelgoed, dat op de wetten der natuur berust en in zekeren zin een soort natuurkundig aanschouwelijk onderwijs is.

Van niet minder gewicht dan de keuze van geschikt speelgoed is het achterwege laten van alle minder mooie indrukken. Er is niets verkeerder dan het kind leelijke en kapotte dingen in de handen te geven. Prenteboeken — men denke bijvoorbeeld aan de vroeger zoo gezochte wonderlijke notenkrakerfiguren en het boek van zwarte Piet — mogen nooit spotprenten bevatten, opdat het schoonheidsgevoel en tegelijk het daarmede harmonieerend gevoel voor lijnen en vormen in het begin verstikt wordt. Want het schoonheidsgevoel is niet alleen onontbeerlijk voor den edelen zin van het latere leven, wat natuur en kunst biedt, doch het kan ook veredelend op het karakter werken, terwijl het afkeer tegen minderwaardige handelingen verwekt. Daarom moet zelfs het eenvoudigste speelgoed bevallig en aangenaam van vorm en kleur zijn.

Ten slotte moet nog op een vraag gewezen worden, die in het belang der medemenschen gedaan moet worden: men geve de kinderen geen levenmakend speelgoed en instrumenten! De aan het gewone kinderspel verbonden herrie is reeds zóó groot, dat het van het gehoor en de zelfbeheersching der volwassenen veel vergt. Komt daarbij nog het geluid van trompetten, trommels, zweepen en fluiten, die door kinderen met voorliefde gebruikt worden, dan wordt de overlast zóó groot, dat men dit gewoonweg als ongepastheid moet betitelen. Een enkel stuk van deze martelinstrumenten op straat in werking gesteld, kan dozijnen personen tot vertwijfeling brengen, daar de klank der vier levenmakers van verre verneembaar is. Maar ook ter wille der kinderen zelf moeten zij ervan afgehouden worden, want de vreugde aan ruw en doelloos lawaai maakt het karakter ruw en doodt het inzicht, dat aan andere menschen daardoor werkelijke kwellingen worden bereid. Op deze wijze wordt de steen gelegd voor onverschilligheid en brutaliteit.

Sluiten