Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met militaire uitrustingsvoorwerpen, die men met voorliefde aan knapen schenkt, gaat het evenzoo. Zij verwekken licht een zekere voorliefde voor vechten, dat dikwijls niet zonder beteekenis is voor de karaktervorming.

Vele kinderen verstaan niet te spelen en zich bezig te houden. In zulke gevallen heeft het eene aanleiding noodig, die echter de naastbestaande, d. w. z. de moeder, niet weet te geven, daar zij hiervan, helaas, gewoonlijk het minst verstaat. De kindermeisjes verstaan hiervan gewoonlijk meer, vooral als zij uit een gezin met veel kinderen komen, alwaar zij zich veel met broeders en zusters moesten bezighouden. Zonder twijfel zijn beroepsverpleegsters en gouvernantes het beste geschikt om zich met kinderen bezig te houden. Waar de omstandigheden dit niet veroorloven, wordt dit door de kinderspeelplaatsen uitstekend vervangen. Zij hebben alleen het nadeel, dat de bont dooreengeworpen kinderen infectiekiemen medebrengen en op anderen kunnen overbrengen, evenals dit later in de scholen gebeurt.

De opvoeding.

Het is natuurlijk niet de taak van dit boek het uitgebreide gebied der opvoeding in bijzonderheden te bespreken. Het resultaat der opvoeding hangt echter bijna nog meer van den opvoeder dan van het op te voeden kind af. Er zijn gewis kinderen, die zelfs voor de beste en welgemeendste proeven der opvoeding ontoegankelijk blijven, doch veel meer ligt de oorzaak der verkeerde opvoeding aan de daarvoor aangewezen personen, omdat het hun aan geduld en aan kennis der kinderziel ontbreekt. En toch zijn deze beide eigenschappen de gewichtigste voorwaarden voor de opvoeding, om het'even hoe oud het kind is. Nu heeft niet ieder mensch evenveel geduld, evenmin als het inzicht voor kinderlijk gevoel en begrip is aangeboren. Doch beide zijn te verkrijgen. Hier ligt de diepe beteekenis der verbintenis tusschen opvoeder en kind, want onbewust heeft gene zeer veel invloed op dit, vooropgesteld, dat hij zijn taak ernstig opneemt. De poging om het kind een voorbeeld te zijn toont de gebreken van zichzelf. De schoonste grondbeginselen der opvoeding blijven wezenlooze schaduwen, als zij niet tot werkelijkheid gebracht worden.

Heeft men genoeg geduld in den omgang met kinderen, dan leert men ze ook kennen. Men behoeft ze slechts waar te nemen om langzamerhand hunne eigenschappen te leeren kennen. Doch daaraan hapert het juist het meest. De meeste menschen zijn zich deze plicht niet bewust, doch verlangen, dat het kind zich naar hunne luimen richt.

De dokter in huis 63

Sluiten