Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerling, die reeds door het groote aantal leerlingen onmogelijk wordt gemaakt. Zoo komt het, dat de school niet opvoedt, doch de richting aangeeft, d. w. z. op een gelijkmaking aanstuurt, waardoor wel is waar het karakter zooveel mogelijk wordt beschaafd gemaakt, doch de eigenaardigheden daarvan sterk worden benadeeld. De school verschaft in het algemeen geen steunpunt tot juiste beoordeeling van een leerling, noch in kennis, noch in karakter een feit, dat ouders, die doorzicht hebben, wel bekend zal zijn.

Het is derhalve zeer te betreuren, dat in talrijke gevallen het oordeel der school den doorslag geeft voor het oordeel der ouders over hunne kinderen. Vele kinderen zijn, trots alle inspanning en den besten wil, slechte leerlingen, omdat de aan hun gestelde eischen hunne krachten te boven gaan. Anderen gelden als ongemanierd, eigenzinnig en onhandelbaar, omdat hun levendig temperament den schooldwang niet zonder eene natuurlijke reactie kan verdragen. In werkelijkheid kunnen beide groepen geheel anders van hoedanigheid zijn dan hun gedrag in de school doet vermoeden, zoodat het een groote fout der ouders is hen hierom te bestraffen en te slaan en hen in zekeren zin als achterlijk te beschouwen. Het treurige feit der veelvuldig voorkomende zelfmoorden van leerlingen is grootendeels aan deze verkeerde beoordeeling toe te schrijven.

Even onzeker is het oordeel der school over de zoogenaamde „lievelingen", die gewoonlijk een groot voorrecht genieten. Menschenen karakterkenners weten, dat echt rechte kinderen nooit voorbeeldig zijn en dit nooit zullen of kunnen zijn. Zijn zij het niettemin tóch, dan verbergt zich daarachter gebrek aan temperament of onoprechtheid en huichelarij. Hieruit ontstaat ook het „haantje de voorste" te willen zijn, een verschijnsel, dat nooit, bij oprechte en innerlijk voorname naturen voorkomt.

Het kan alle personen, die tot opvoeding tehuis geroepen zijn, vooral ook ouders, niet genoeg worden aanbevolen hunne pleegkinderen niet met vreemde, doch met eigen en liefdevolle oogen aan te zien, niet iedere afkeuring op school en ieder slecht getuigschrift voor een zwaar misdrijf te houden en daarnaar te handelen. Veeleer moet men geneeskundig advies nemen om na te gaan of lichaam en geest van het kind tegen de eischen der school zijn opgewassen, wat eventueel eene ontheffing daarvan tengevolge moet hebben. Als men op deze wijze te werk gaat. dan blijven slechts zeer weinig gevallen over, waar sprake is van werkelijk hopelooze kinderen.

In 't bijzonder verdient nog eene eigenaardigheid der kinderen te worden vermeld, die bijna zonder uitzondering wordt miskend en aan-

Sluiten