Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, aat Kinaeren van mmuer goeu geKiccue apccj- en raden worden afgehouden, daar hiermede de grondslag tot verwaandheid en klassenhaat wordt gelegd.

In 't bijzonder moet nog een gebied vermeld worden, dat tot nu toe volkomen werd verwaarloosd en eerst in den laatsten tijd de opmerkzaamheid tot zich trekt: de dierenbescherming. Met welke enorme wreedheid en onmenschelijkheid de dieren worden gekweld, wordt door de meeste menschen over het hoofd gezien. Onnadenkendheid en ruwheid wedijveren met elkander om de arme dieren het leven tot een hel te maken. Men moet slechts het duizendmaal voorkomende schouwspel gadeslaan, hoe slecht gevoede, uitgeputte paarden onbarmhartig met de zweep worden geslagen, geschopt, aan den bek getrokken, hoe zij tot het trekken van lasten worden aangedreven, die ver boven hunne krachten gaan. Men zie de als trekdieren gebruikte honden, welker pooten absoluut ongeschikt tot trekken zijn, hoe zij hijgend en met de uiterste inspanning hunner spieren zware wagens trekken, terwijl de tienmaal sterkere voerman gemakkelijk er naast loopt en aan hel arme dier de geheele last overlaat. Men lette er op, hoe paarden en honden in kou en hitte urenlang onbeschut, hongerig en dorstig, op straat moeten wachten, terwijl hun voerman in de herberg uitrust en niet de minste plicht der menscheüjkheid tegenover deze onvermoeide medearbeiders vervult. Wie ziet niet met smart en toorn de groott wonden bij paarden en honden, die onverbonden en onverzorgd blijver en aan de beklagenswaardige dieren ondraaglijke kwellingen bereiden zelfs nog dikwijls genoeg op slagen worden onthaald.

Ook het lijden van gevangen vogels is groot genoeg om het mede lijden en den wensch tot hulpverleening op te wekken. Aan vrijheic gewende vogels moeten in 't geheel niet gevangen gehouden woiden daar de vreugde hunner eigenaars in geen enkele verhouding staat to de ellende der arme gevangenen. Doch ook vogels, die de vrijheid nooi gekend hebben, hebben meestal een treurig bestaan, daar weinig men schen weten hoe zij die vogels moeten behandelen. Men moet slecht: de hoedanigheid der kooien zien, zooals deze bijv. voor kanarievogel worden gebruikt. Veel te klein, onzindelijk, verbogen, met uitgerafeldi stokjes, waaraan zij zich de pootjes bezeeren, met vuil drinkwater, me onvoldoend of nat zand, waarin de diertjes kouvatten, zoodat zij hoog roode en gezwollen pootjes krijgen en zich nauwelijks kunnen bewegen Nauwelijks een enkele komt op de zoo voor de hand liggende gedachte dat, als men een vogel wil houden, men ook van zijn levenswijze op d hoogte moet zijn. Ook geven eene massa beknopte engoedkoope boeken die overal verkrijgbaar zijn, de noodige voorschriften.

Sluiten