Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderdrukken, doch direct daaraan te voldoen. Hieraan moet ook de school medehelpen door de kinderen ook gedurende het onderwijs zonder uitstel te veroorloven aan hunne behoeften te voldoen. Er zijn helaas onderwijzers en onderwijzeressen, die deze natuurlijke hygiënische vraag niet erkennen en de kinderen laten wachten tot na schooltijd. Dan is de behoefte natuurlijk al lang over en doet zich gewoon lijk op denzelfden dag ook niet meer voor. Zulke dwalingen moger niet voorkomen en noodzaken tot directe opheldering tusschen schoo en huis.

De onanie of zelfbevlekking.

Een bijzondere rol in den kinderleeftijd speelt de zelfbevlekking In het hoofdstuk over krankzinnigheid is over dit verschijnsel reeds uitvoerig gesproken en kan dit worden nagelezen — doch is het noodig in verband met de school hierover nog eene korte mededeeling te doen

Het treurige feit doet zich namelijk voor, dat de onanie (ook mastur bation genoemd) niet altijd op ziekelijken aanleg berust, doch dat ver leiding en slecht Voorbeeld een zeer gewichtige rol daarbij spelen. Daar door komt het, dat voor deze groep de schooljaren juist noodlottij worden, wat bij de enge gemeenschap der scholieren geen wonder is Bevindt zich in één klas ook slechts een enkele onanist, dan werkt hi op zijne kameraden als een physische besmetting, waaraan helaas velei ten offer vallen. Pensionaten, kadettenscholen, seminariums, in 't al gemeen ieder gesloten gezelschap van talrijke jeugdige personen kaï door deze sluipende besmetting worden aangetast, wat helaas ook on gemeen dikwijls het geval is, zoowel bij meisjes als bij jongens.

Wordt deze onzalige gewoonte niet tijdig ontdekt en bestreden dan kunnen ernstige lichamelijke gebreken daaruit voortkomen, voora de zoogenaamde sexueele aandrang. Dit is een zware zenuwziekti der geslachtsorganen, die spoedig in groote opgewondenheid, spoedig in volkomen verslapping op dit gebied ontaard. Vooral de prikkelban toestand is zeer kwellend, daar hij een voortdurende aandrang to onanistische bevrediging van de geslachtsdrift veroorzaakt. Word echter aan dezen aandrang niet toegegeven, dan blijft de bevrediginj uit en de zieken — want er is hier sprake van een ziekte ■— vervallei tenslotte in een beklagenswaardigen toestand, die als sexueele zenuwzwakte invloed op het latere leven heeft. Bij het vrouwelijk geslach veroorzaakt dit dikwijls overvloed van bloed in het onderlijf met chroni sche ontstekingen.

Het bestrijden van de onanie is een der moeilijkste dingen, voora bij grootere kinderen. Op kleine kinderen moet nauwkeurig acht wordei

Sluiten