Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 819. Voetinpakking. (Voetwikkel.)

rende inpakkingen eene sterke prikkeling van de huid, die zich door jeuken en rood worden van de huid, niet zelden zelfs in uitslag

openbaart. In zulke gevallen onderbreekt men de inpakkingen en bestrijkt de geprikkelde plaatsen met wat lanoline of bestrooit ze met talk, waardoor het prikkelen spoedig ophoudt.

Na het afnemen eener inpakking moet

de vochtige huid steeds met lauw water worden afgewasschen en zacht worden afgedroogd.

Niettegenstaande de vochtige omslagen tot de gebruikelijkste middelen behooren, wordt niet alleen in hunne uitvoering, doch ook in de keuze daarvan menige dwaling begaan, als zij, zonder geneeskundig voorschrift, uit eigen beweging worden toegepast. Zoo is het bijv. zeer verkeerd bij rheumatische pijnen een

kouden omslag te maken — wat dikwijls genoeg geschiedt—, daar zich de pijnen daardoor beduidend verergeren. In het algemeen geldt de ervaring, dat koude omslagen bij plaatselijke heete ontstekingen, die met hooge koorts gepaard gaan, moeten worden toegepast, terwijl voor pijnen, waarbij zich deze verschijnselen niet voordoen, warme omslagen het best geschikt zijn. Bij plotselinge buikpijn bijvoorbeeld plegen heete omslagen zeer snel te helpen. In gevallen, waarin

men niet goed weet,

wat men moet kiezen, doet men altijd goed warmte toe te passen, daar dit ten minste geen schade kan doen.

De waterbehandeling.

De geneeskracht van het water is reeds sinds de oudste tijden bekend. Grieken en Ro-

Fig. 820. Het T-verband.

Sluiten