Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men verstaat daaronder baden met vrij koolzuur, dat in kleine gas-

blaasjes parelend naar de oppervlakte stijgt, zooals men dit bij bruisende

dranken waarneemt. De koolzuurblaasjes hechten zich dicht aan de huid van den badende, waarop zij een levendigen prikkel en daarmede eene

sterke werking op het

organisme uitoefenen. Koolzuurbaden worden voornamelijk bij hartziekten aangewend en vormen het gewichtigste geneesmiddel der békende badplaatsen voor hartziekten, zooals Nauheim, Kudowa, Kissingen, e. a. Ook op zwak-

Fig. 839. Heetelnchtbad voor de knieën. tetoestanden hebber

zij een zeer gunstigen invloed.

De natuurlijke koolzuurbaden werken bijna even goed als de kunstmatige, wat voor zieken, die geen badreis kunnen maken, zeer gewichtig is. Een groot aantal fabrikaten wordt volgens de verschillendste methoden vervaardigd. De baden kunnen niet door iedereen verdragen worden en mogen slechts op geneeskundig voorschrift worden genomen, daar zij licht benauwdheden en hartkloppingen verwekken. Hunne warmte mag slechts 26—270 R bedragen. Na het bad moet het lichaam grondig afgewreven worden.

Een ander gasbad is het zuurstofbad, dat uitsluitend kunstmatig wordt gereed gemaakt. Het werkt in tegenstelling met het koolzuurbad, kalmeerend, vooral wordt zijne reguleerende werking op den bloeddruk geroemd, waardoor het voor zekere storingen in den bloeds omloop zeer geschikt is. Zuurstofbaden komen meer en meer in zwang doch mogen alleen op geneeskundig voorschrift genomen worden.

Tot de waterlooze baden behooren ook de heete luchtbaden die vroeger als Iersch-Romeinsche baden veel gebruikt worden doch het nadeel hebben, dat de hitte niet alleen op het lichaam, doch ook op het hoofd werkt. Deze baden worden wel is waar ook tegen woordig nog genomen, doch zijn door kastenheetelucht-, zoomede dooi gloeilichtbaden sterk op den achtergrond gedrongen. Al deze sterk transpireerende baden zijn niet ongevaarlijk en kunnen de zwaarste toevallen veroorzaken.

Sluiten