Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den zieke gedoopt. Behalve de plaatselijke werking bestaat het voordeel van het viercellenbad ook nog in de omstandigheid, dat de stroom in verschillende richtingen het lichaam kan doorstroomen.

lichaam, met uitzondering'van het hoofd. Fig. 870 toont het bekendste apparaat voor het lichtbad, een groote vierhoekige houten kast, welker binnenwanden van spiegels en glazen platen zijn voorzien. Hierin zit de zieke, alleen het hoofd steekt er boven door eene opening uit.

De werking van het lichtbad bestaat uit eene sterke transpiratie, die veel grooter is, dan de in de kast heerschende temperatuur doet verwachten. Het waterverjies is zoo aanzienlijk, dat na het bad eene duidelijke afname in gewicht is aan te toonen, welke zelfs tot twee pond kan stijgen. Natuurlijk doet zich dan een hevige dorst voor, tot welks bevrediging zoo veel wordt gedronken, dat het gewichtsverlies bijna hersteld wordt. Te allen tijde is het lichtbad voor ontvettingskuren een probaat middel.

De lichtbaden hebben in hooge mate de gunst van het publiek verworven, daar zij vooral bij rheumatische ziekten zeer nuttig zijn. Het is echter niet goed deze naar eigen goedvinden te nemen, zooals dit zoo dikwijls voorkomt, want de sterke verhitting alsmede het hevige transpireeren kunnen licht toevallen tengevolge hebben. Daarom mogen lichtbaden slechts op geneeskundig advies genomen worden.

De gedeeltelijke bestralingen geschieden op de wijze als

De lichtbaden. Bij het lichtbad wordt de electrische stroom gebruikt in den vorm van het gloeilicht en het booglicht. Overeenkomstig de verschillende chemische hoedanigheden dezer beide lichtsoorten — het gloeilicht bevat meer roode en meer warmtestralen, het booglicht is rijker aan de chemisch krachtiger blauwe en violette stralen — wordt het gloeilicht meer voor algemeene behandeling, het booglicht meer bij gedeeltelijke bestralingen toegepast. Beide lichtsoorten kunnen echter in iederen omvang gebruikt worden.

Fig. 870. Gloeilichtbad.

De volle lichtbaden dienen ter bestraling van het geheele

Sluiten