Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Fig. 871 is aangegeven. De lichtbron wordt door een metalen mantel omsloten, die het verspreiden der stralen verhindert. Voornamelijk worden zij bij spier- en gewrichtsziekten toegepast.

De beknoptste lichtbehandeling omvat het gebruik der gekleurde stralen, vooral der roode en blauwe, tot geneeskundige doeleinden. De eigenlijke ontdekker der lichtgeneesmethode is Finsen, die de vroeger opgedane ervaringen met gekleurd licht tot grondslag eener nieuwe behandeling maakte, die een der gezegendste uitvindingen der moderne geneeskunst is.

Reeds vroeger had men waargenomen, dat blauw en rood eene bijzondere werking op den mensch uitoefenen. Blauw werkt kalmeerend, rood opwindend. Bovendien had men de ondervinding opgedaan, dat pokkenlijders een veel lichter verloop der ziekte vertoonden, wanneer in de ziekenkamer rood licht was. De hooge koortstemperaturen vervielen, de pokken veretterden niet, het verloop der ziekte werd merkbaar afgekort, en de misvormende en verwoestende litteekens bleven weg.

Even werkdadig was het roode licht bij mazelen en roodvonk.

Finsen verfijnde en verbeterde deze toepassing. Hij ging van het standpunt uit, dat het zonlicht uit een mengsel van verschillende kleuren bestaat, die zich door een prisma als de bekende regenboogkleuren vertoonen. Het prisma ontleedt juist de bestanddeelen van het witte licht. De daardoor ontstane kleurenband, spectrum genoemd, vertoont aan het eene einde rood, aan het andere einde blauw. Aan deze zichtbare gekleurde lichtstralen sluiten zich echter aan beide zijden nog onzichtbare stralen aan, die men met ultrarood en ultraviolet aanduidt. De ultraviolette stralen zijn het nu, die voor de lichtbehandeling worden

gebruikt, daar zij tengevolge van hunne

chemische eigenschap eene bijzondere wer¬

king op levende weefsels uitoefenen.

De Finsenbe.handeling bedient zich uitsluitend van het electrische

booglicht, omdat dit de meeste violette pn nltravinWtp

Fig. 871. Electnsch lichtbad met gedeeltelijke bestraling. stralen bezit.

Sluiten