Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sel, dat een gedeelte van den glazen wand stralen uitzendt. Deze, kathodestralen genoemd, zijn de voortbrengers der X-stralen.

De Röntgenstralen zijn onzichtbaar, dringen ongehinderd door dikke houten- en glazen platen en brengen evenals het zonlicht beelden op eien

photografische plaat voort. Fluoresceerende voorwerpen — onder fluorescentie verstaat

Fig. 874. men de eigenschap van

Röntgenbuis (a) met baryumplatincyanuurscherm (b) sommige voorwerpen bij en afbeelding der beenderen eener doorstraalde hand. , . . r

belichting geheel afwijkende kleuren te vertoonen, zooals bijv. de bekende blauwe schijn van petroleum — beginnen licht te geven, als zij door X-stralen worden getroffen. Daarop berust de gebruikelijke proef, waarbij een vierhoekig met baryumplatincyanuur bestreken scherm onmiddellijk licht geeft, als het door Röntgenstralen wordt getroffen. Houdt men tusschen de Röntgenbuis en het scherm de hand, dan gaan de stralen door de zachte deelen heen en vertoonen op het scherm het skelet der hand (Fig. 874).

De beteekenis der Röntgenstralen voor de chirurgie is onder „ziekten der beenderen" uitvoerig besproken en kan daar worden nagelezen. Vooral voor diagnostische doeleinden zijn zij onontbeerlijk geworden. Brengt men nu de afbeelding op het scherm voort, dan spreekt men van Röntgenbestraling. Wil men echter een blijvende afbeelding hebben, dan laat men de stralen nog op een photografische plaat -werken, en verkrijgt dan een röntgenogram.

De werking der stralen op de huid is zeer intensief, daar spoedig een roodachtige ontsteking ontstaat, die den zieke pijnlijk jeuken en branden veroorzaakt. De haren gaan los zitten en laten zich spoedig zonder eenigen tegenstand uittrekken. Bij onvoorzichtige behandeling kunnen zware brandwonden ontstaan, welker genezing zeer lang duurt. In het begin van de toepassing der Röntgenstralen zijn talrijke personen, dokter® zoowel als zieken, hiervan het slachtoffer geworden, doordat zij langen tijd aan de gevolgen der verbrandingen te lijden hadden, :— heden weet men zich er tegen te beschutten, door zich van het lood te bedienen, dat de X-stralen slechts weinig doorlaat, i'ig. 875 toont eene zieke, wier gezicht met een maskervormige looden plaat is bedekt, welke slechts de te behandelen plaats open laat.

Sluiten