Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed tc verhinderen. Is- de kneuzing zeer omvangrijk, dan past men cene lichte strijkmassage toe, om het opzuigen te bespoedigen.

Yan viel meer betcekenis zijn kneuzingen van inwendige organen, da.ar dan doodelijke inwendige verbloedingen kunnen ontstaan. In zulke gevallen verliest de zieke snel het bewustzijn, wordt doodsbleek en koud en heeft een nog nauwelijks voelbaren polsslag. Dikwijls komt eerst braken voor, hetgeen in verband met hevige buikpijnen en plotselinge bleekheid, op kneuzing der buikorganen wijst.

Bij verwondingen van deze soort is snel ingrijpen noodzakelijk. Terwijl naar den dokter wordt gestuurd, legt men den verongelukte in horizontale ligging neder, maakt alle benauwende kledingsstukken los en onderzoekt den polsslag. Is bewusteloosheid ingetreden, dan legt men het hoofd zoo laag mogelijk en besprenkelt gezicht en borst met koud water. Is er geen dokter in de buurt, zooals dit helaas dikwijls voorkomt, dan moet de zieke naar een ziekenhuis gebracht worden (z. ziekentransport). In groote steden wendt men zich daarvoor tot den dichtstbij zijnden hulppost van den geneeskundigen dienst.

Wonden zijn kwetsuren, waarbij ook de huid wordt vaneengescheurd. Al naar gelang van de oorzaak spreekt men van snij-, steek-, schot-, kwets- en scheurwonden. Hoe grooter en dieper een wonde is, deste gevaarlijker pleegt deze te zijn, omdat - vooral als zij zeer diep is er gevaar bestaat, dat ook edele deelen zijn getroffen.

Snijwonden zijn naar evenredigheid gunstiger, omdat zij gewoonlijk gladde wondranden hebben, die meestal goed genezen, terwijl kwets- en scheurwonden met hunne onregelmatige en verminkte randen zeer langzaam genezen.

De gevaren der wonden bestaan echter niet alleen in de verscheuring van het weefsel, doch niet minder in de gemakkelijkheid der infectie. De kleinste wonde kan daardoor het uitgangspunt eener levensgevaarlijke bloedvergiftiging worden, zooals het ook inderdaad buitengewoon dikwijls voorkomt.

De zorgeloosheid, waarmede het grootste gedeelte der menschen kleine wonden behandelt, groote wonden verwekken zoo'n angst, dat direct geneeskundige hulp wordt ingeroepen -, is dikwijls verbazingwekkend. Dat een gebruikte zakdoek om een gewond lichaamsdeel wordt gewikkeld, is volstrekt niets zeldzaams, ofschoon het eenvoudigste overleg eene dergelijke onzuiverheid moest verbieden. Niet minder laakbaar is de verkeerde gewoonte, om kleine verwondingen met hechtpleisters te bedekken, - eene handeling, die dikwijls genoeg zeer kwade gevolgen heeft gehad.

De eerste zorg bij verwondingen bestaat in het vermijden van

Sluiten