Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fïg. 88?. Eenvoudige beenbreuk («).

kan ontstaan, blijkt uit het door Esmarch in zijne Handleiding voor Samaritanenhulp aangehaalde voorbeeld: „Een man valt zoo ongeluk¬

kig, dat hi} een been DreeKt; , zijn vriend heeft niets sneller te doen dan een rijtuig te halen, den gekwetste met behulp van den koetsier erin te leggen en naar het ziekenhuis te rijden. Onder onbeschrijflijke pijnen, door het schokken op het slechte plaveisel in een ongemakkelijke ligging veroorzaakt, komt men daar eindelijk aan, en de dokter constateert thans een open hi-puk- wrikpr enne einde têfeil

l ig. 884. Gecompliceerde beenbreuk. ^ Ue genezing

duurde lang. Hoeveel juister zou de vriend gehandeld hebben, wanneer hij met zijn stok of parapluie of een dergelijk voorwerp eerst een

Fig. 885. Lineaal als spalk.

(Naar Esmarch.)

Fig. *86. Badthermometer als spalk.

noodspalk had aangelegd, den gekwetste in een nabijzijnd huis behoedzaam had neergelegd en eerst dan naar een geschikt transportmiddel had omgezien. Zoo noodig zou ook de tijd niet "verloren geweest zijn, gedurende wélke hij een baar uit een ziekenhuis, een politiepost enz. gehaald zou hebben. Derhalve: bij dergelijke kwetsuren minder spóed dan overleg en zorgvuldigheid!"

Dit verhaal leert zeer aanschouwelijk, noe men nandelcn moet. Het gebroken lid wordt met een stevig en recht voorwerp, zooals het onder de gegeven omstandigheden verkregen kan worden, gespalkt en daardoor in zijne ligging behouden, zoodat eene verergering van den toestand niet

kan plaats vinden. De afbeeldingen Fig. 8$5_—'890 geven het beste aanschouwelijk onderricht, wat men alzoo voor spalken kan gebruiken,

Fig. 887. Pollepel als spalk. j Qe zj: nl0eten worden aangelegd.

(Naar Lsmarch.) J ^ v

Sluiten