Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\vergelijk „Ziekten der gewrichten") te voorschijn treedt, deste minder mag zij aan de handen van leeken worden toevertrouwd, ten einde kwade gevolgen te voorkomen. Men moet of geneeskundige hulp inroepen, of men brengt den verongelukte naar den dokter of een ziekenhuis, opdat het ontwrichte lid zoo spoedig mogelijk in den vroegerèn stand worde teruggebracht.

Fig 89? Fig. «93 Draagbaar.

Het samenbinden van wgj-ksteiijgd daar hiervan bijna evenveel afhangt het gespalkte en het " ' °

gezonde been voor het als van de geneeskundige behandeling.

transpoit. Heeft het ongeval in een stad plaats dan is

(Naar Ësinarcb.) °

het verschaffen van een draagbaar (Fig. 893) niet moeilijk, daar ziekenhuizen, hulpposten, alsmede in ieder geval politiebureaus, hiervan zijn voorzien, zoodat men ze daar kan halen.

Minder eenvoudig is het wegbrengen

van een verongelukte, wanneer het ongeval op een plaats geschiedt, waar men van hulp ver verwij¬

derd is.

In zulke gevallen moet men een noodbaar improviseeren om den zieke te vervoeren, of men moet hem zonder transportmiddel wegdragen. L>c

Fig- 895—901 tooEig. 8'J4. Hoe een verongelukte wordt opgenomen ,

en op de baar gelegd. "en aanschouwelijk

Het transport van verongelukten

moet met de uiterste voorzichtigheid worden be-

Aan ontwrichtingen en verstuikingen moet men zelf in het geheel niets doen. Hoe sterker eene verandering in vorm bij ontwrichting

Sluiten