Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hcid iagetreden, waard oor de ademhalingtot stilstand kwam, zoodat er geen

water in

de longen kon geraken, en derhalve geen stikken kon plaats hebben. Deze gevallen bieden een groolere kans op wederopwekking der levensgeesten- vooropgesteld, dat inplaat's van de bewusteloosheid niet onmiddellijk eene hartver-

Fig. 905. Redding van een drenkeling.

lamming een einde aan het leven heeft gemaakt.

De blauwroode verkleuring is de uitdrukking van den verstikkingsdood, veroorzaakt door het inademen van water. In den mond en de keel bevindt zich een schuimachtig vocht, vermengd met zand. Verongelukten, die er zoo uitzien, hebben weinig kans in het leven teruggeroepen te kunnen worden.

Niettemin mag daartoe niets verzuimd worden, daar het zelfs na een langer onder water zijn niet is uitgesloten de levensgeesten nog

te kunnen opwekken. Voorzeker zijn er urenlange onafgebroken pogingen noodig om dit doel te bereiken, d.w. z. de ademhaling weder op te wekken.

E>erst worden de natte klecderen

van het" hnven-

Kig. 90G. Naar buiten brengen van het in longen en maag binnengedrongen water door drukken op den rug bij buikligging. lichaam tct aan

Sluiten