Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergift: Gevolgen: Hulpverleening:

Zwavelzuur. Evenals bij salpeterzuur, maar Zooals bij salpeterzuur, braken van zwarte massa's.

Mondhoeken en tong bij zwakkere zuren wit, bij sterkere zwart gekleurd.

Doornappel. Droge mond en keel, misse- Braakmiddelen, purgeermidlijkheid, braken, onleschbare delen, koele overgietingen en dorst, delirium met opgewekte heete voetbaden,

voorstellingen, zeer groote pupillen.

Sublimaat. Hevige maag- en buikpijn Eiwit met wat water verdund, met sterk braken, bloedige ijzerpoeder,

diarrhee, speekselvloed, bewusteloosheid.

Tabak. Speekselvloed, misselijkheid, Koffie, cognac, compressen Nicotine braken en diarrhee. Hoofd- op het hoofd, mosterddeeg

pijn, duizeligheid, gevoel van in de hartstreek. Bij het zwakte. Hartaandoeningen, inslikken van rook, maaguitdie in hartkrampen ontaarden, spoeling. Zekerste middel: Koud zweet, hevig sidderen, niet rooken!

krampen, benauwdheid, verlammingen.

Nacht- Evenals bij doornappel. Bui- Zooals bij doornappel, schaduwbes tengewoon groote pupillen (Belladonna), door gedeeltelijke verlamming Atropine. der oogzenuwen, sterke gezichtsstoring.

Worstvergift. Evenals bij vleeschvergif- Zooals bij vleeschvergiftiging.

tiging.

Dolheid De verschijnselen vertoonen Zooals bij slangengift, doch (Krankzinnigheid). zich eerst na 6—8 weken, niet uitzuigen. Inenting (Zie: Krankzinnigheid.) volgens Pasteur. — Direct de

overheid in kennis stellen!

De gewichtigste verbanden.

Het aanleggen van een doelmatig en goed zittend verband moes iederen leek gemakkelijk van de hand gaan, opdat verwondingen c andere ziektetoestanden van begin af aan zoo gunstig mogelijk worde: behandeld.

Sluiten